Admitere 2017 la clasa a IX-a la profilul Teologic Ortodox

Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost alocate câte 28 de locuri pentru clasa a IX-a de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş, respectiv câte 28 de locuri pentru clasa a IX-a din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, profilul teologic ortodox (filiera vocaţională).

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat evaluarea naţională.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;
 2. fişa medicală (original);
 3. fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 4. recomandarea consiliului parohial;
 5. binecuvântarea Chiriarhului locului;
 6. certificat de naştere / CI (copie).

* Vizita medicala este obligatorie şi eliminatorie

 

Calendarul admiterii:

       18-19 mai 2017 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau             

                                    absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

       22-23 mai – înscrierea candidaţilor;

       24 mai      – desfăşurarea probelor;

       29 mai      – afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor;

       31 mai      – afişarea rezultatelor finale.

 

         Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a.

Temele pentru examenul scris sunt:

 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
 2. Crearea lumii;
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului;
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;
 6. Legea cea nouă – Fericirile;
 7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;
 8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
 9. Biserica, locaş de închinare:
 10. Rabdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 

NOTE:

 1. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Probele scrise sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.
 2. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.

* De asemenea, în cadrul Sinodului Mitropolitan din 11 februarie 2016, s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar pentru elevii din eparhia noastră care vor să urmeze cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” de la Caransebeş.

** Cursurile de pregătire pentru admiterea în clasa a IX-a se ţin în fiecare zi de luni, la Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, începând cu ora 16. Persoana responsabilă – prof. Nicu Şincari (înscrieri la nr. de tel. 0724372646).

 

Comments are closed.