Pregătirea școlară a Sfinților Trei Ierarhi

 Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan reprezintă pentru creştinătatea întreagă modele care se cer urmate. În mod cu totul deosebit însă, ei constituie un minunat exemplu pentru tinerii care se pregătesc să intre în viaţă şi să devină preoţi, atât în ce priveşte însuşirea virtuţilor, cât şi înmagazinarea cunoştinţelor necesare. Aceşti luceferi ai Bisericii sunt şi azi la fel de actuali ca oricând în trecut. Cu sufletele arzând de o neţărmurită iubire de Dumnezeu, cu o sensibilitate deosebită şi o capacitate duhovnicească şi intelectuală rară, ei s-au ridicat pe culmile „filosofiei” creştine. Nu numai contemporanii le-au recunoscut excepţio­nala valoare, ci şi urmaşii din vechime până azi. Biserica i-a trecut în rândul sfinţilor, iar noi îi venerăm pomenindu-i an de an la 30 ianuarie.

Citeşte în continuare »
 • 28 Jan 2014
 • 874 vizualizari

Pastorală la Nașterea Domnului

† N I C O L A E, DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL TIMIŞOAREI  ŞI MITROPOLIT AL BANATULUI

Citeşte în continuare »
 • 24 Dec 2012
 • 1,693 vizualizari

Aniversarea zilei naşterii Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului

       În ziua de 21 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului sărbătoreşte împlinirea a 89 de ani de viaţă. Şi pe această cale, colaboratorii de la Centrul eparhial, slujitorii de la catedrala mitropolitană, protopopii eparhiei, clericii, monahii şi monahiile, precum şi binecredincioşii creştini adresează Chiriarhului lor călduroase urări de sănătate, pace sufletească şi bucurii duhovniceşti. „Pe Stăpânul şi Mitropolitul nostru, Doamne îl păzeşte întru mulţi ani!”. 

Citeşte în continuare »
 • 21 Nov 2012
 • 1,512 vizualizari

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2012

   † NICOLAE  Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timişoarei şi  Mitropolit al Banatului

Citeşte în continuare »
 • 11 Apr 2012
 • 1,013 vizualizari

Mesaj din partea Uniunii Scriitorilor din România

        A fost o mare şansă pentru Timişoara literaturii, ca Înaltpreasfinţitul dr. Nicolae Corneanu să participe la întâlnirile scriitoriceşti, să ia parte la sărbătorile filialei Uniunii Scriitorilor, să  scrie, lunar sau săptămânal, articole, eseuri, necesare pentru buna aşezare a valorilor spirituale în lumea literară. Cărţile Înaltpreasfinţiei Sale sunt modele de erudiţie, înălţime a gândului, dar şi de  limbă românească expresivă, superbă în curăţenia ei. Suntem mândri că Înaltpreasfinţia Sa dr. Nicolae Corneanu, atât de bine definit de o istorie spirituală a Banatului, este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi a filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor.

Emoţia cu care întâmpinăm această aniversare ne leagă, plini de speranţe, de o istorie bună a scrisului românesc.

Cornel Ungureanu

Preşedintele filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2012
 • 650 vizualizari

Evenimente dedicate împlinirii a 50 de ani de la întronizarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae în scaunul mitropolitan

La 4 martie a.c. se împlinesc 50 de ani de când, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului, pe Preasfinţitul dr. Nicolae Corneanu, Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Cu acest prilej,  în perioada 4-7 martie, la Timişoara vor fi organizate mai multe evenimente şi manifestări cultural-religioase dedicate Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului.

 Duminică 4 martie 1962, Înaltpreasfinţia Sa era instalat în catedrala mitropolitană din Timişoara, de către patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina, în cadrul unor impresionante ceremonii, care marcau urcarea pe străvechiul tron vlădicesc de la Timişoara, al celui de al doilea mitropolit de la restaurarea Mitropoliei Banatului în vremurile moderne , din anul1947.

Acum, la acest important moment sărbătoresc, membrii Consiliului Eparhial, colaboratorii de la Centrul eparhial, slujitorii de la catedrala mitropolitană, protopopii, clericii, monahii şi monahiile, precum şi dreptmăritorii creştini din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, roagă pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze şi pe mai departe lucrarea sfântă a Chiriarhului lor, dăruindu-i ani mulţi de viaţă, cu rodnice împliniri în ogorul Domnului, spre binele şi propăşirea Sfintei noastre Biserici şi mântuirea tuturor păstoriţilor. „Pe Stăpânul şi Mitropolitul nostru, Doamne îl păzeşte, întru mulţi ani!”.

 Evenimente cultural-religioase dedicate Mitropolitului Banatului

 Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de clerici de la Centrul eparhial , precum şi de la  mai multe mănăstiri şi parohii timişene , va oficia duminică, 4 martie, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la catedrala mitropolitană „ Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara. Apoi, Ierarhul şi soborul slujitorilor vor săvârşi o slujbă de Te-Deum, drept mulţumire Bunului Dumnezeu pentru purtarea de grijă şi binefacerile revărsate asupra Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, în cei 50 de ani de rodnică arhipăstorire.

Luni, 5 martie, începând cu ora 12:00, va avea loc lansarea cărţii „ Repere religioase ortodoxe române timişorene”, a pr. Ioan Bude, şi prezentarea DVD-ului intitulat „ Înalt Preasfinţitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu- jumătate de veac ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului”. Evenimentele se vor desfăşura în sala festivă a Centrului eparhial din Timişoara, din str. C.D.Loga nr. 7.

Miercuri, 7 martie, de la ora 18:00, în incinta Bastionului Theresia- corp A, din Timişoara, va avea loc manifestarea organizată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Timiş dedicată Mitropolitului Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2012
 • 1,251 vizualizari

Mesaj al ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

             Mesajul de mulţumire al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu adresat credincioşilor şi îndemnul de a ne ajuta în continuare semenii din judeţele afectate de căderile masive de zăpadă din ultima perioadă.

Citeşte în continuare »
 • 17 Feb 2012
 • 1,580 vizualizari

Pastorală la Naşterea Domnului 2011

† NICOLAE din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini:
har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

                                                                    „Astăzi S‑a născut Hristos, Mesia, chip luminos.                                                                      Lăudaţi şi cântaţi, Şi vă bucuraţi!”


Iubiţi credincioşi şi credincioase,

 

Cu sufletul înseninat de bucurie sfântă, dăm mulţumire Părintelui ceresc că ne‑a învrednicit şi anul acesta să prăznuim în pace Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Negrăita bucurie a Crăciunului se revarsă din nou peste noi. De vestea acestei bucurii sunt pline inimile noastre, casele noastre, sfintele biserici şi mănăstiri, căci în ele răsună vestea cea bună: „Astăzi S‑a născut Cel fără-nceput, cum au spus proorocii“. „Astăzi S‑a născut Hristos, Mesia chip luminos; lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi“! Această veste bună o poartă acum din casă‑n casă colindătorii, o cântă în biserici credincioşii şi o împrăştie în văzduh clopotele. Toată suflarea creştinească se bucură, cântă şi preamăreşte pe Părintele ceresc, pentru bogatele Sale daruri împărtăşite nouă prin Fiul Său.

Într‑adevăr se naşte şi acum, dar nu într‑o smerită peşteră de dobitoace, pentru ca, din cel dintâi ceas al vieţii Sale pământeşti să ne înveţe ce sunt smerenia şi ascultarea. Acolo, trupul fraged al Pruncului dumnezeiesc, a fost încălzit de suflarea unor fiinţe necuvântătoare dar şi de privirea iubitoare a Maicii Preacurate şi a dreptului Iosif. Acolo, păstorii au fost cei ce I s‑au închinat, mirându‑se foarte de minunea pe care a făcut‑o Domnul, iar cetele cereşti I‑au cântat cântare nouă: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire“[1].

Astăzi Hristos se naşte în sufletul şi în inima noastră, dar nu ca un prunc, ci ca un stăpân, care ne aduce dumnezeiască ocrotire, nu ca un prunc aşteptând să fie purtat în braţe, ci ca un călăuzitor în stare să ne poarte pe drumul bun al vieţii spre împărăţia lui Dumnezeu.

 

Dragi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Bucuria Crăciunului este pentru noi bucurie adevărată, bucurie cerească, bucurie veşnică. Este adevărată, deoarece ne este împărtăşită de însuşi Dumnezeu, care nu‑şi amăgeşte cu deşertăciuni făpturile Sale. Este cerească, fiindcă îngerii cerului au fost primii ei vestitori pe pământ. Este veşnică, pentru că fără margini şi fără sfârşit este iubirea Ziditorului a toate. Căldura şi lumina ei ne învăluie pe toţi credincioşii, întăreşte pe cei slabi, mângâie pe cei îndureraţi, înţelepţeşte pe cei neştiutori, pe toţi ne îmbogăţeşte duhovniceşte, tuturor ne împărtăşeşte viaţă nouă.

Spre această viaţă nouă şi fericită a fost zidit omul cel dintâi, deşi neascultarea de Tatăl ceresc l‑a prăvălit în moarte, care este „plata păcatului“[2]. Povara păcatului a gârbovit pe urmaşii lui, încât aceştia nu‑şi mai puteau ridica ochii spre cer, ca să desluşească voia lui Dumnezeu şi nici nu mai aveau puterea s‑o împlinească. Viaţa lor se târa neajutorată prin pulberea tuturor rătăcirilor şi a necazurilor izvorâte din ele.

Dar dragostea Părintelui ceresc nu i‑a părăsit, ci i‑a povăţuit şi întărit, nu i‑a lăsat în întunericul păcatului, ci i-a luminat spre a învăţa să preţuiască lumina virtuţilor. Atunci însă când sorocul osândei trecătoare s‑a împlinit, Părintele ceresc şi‑a deschis visteria milostivirii Sale, trimiţând în lume pe însuşi Fiul Său preaiubit, „să Se nască şi să crească, să ne mântuiască“.

Întruparea Lui a dus spre începutul unei vieţi noi, a adevăratei vieţi trăită după voia lui Dumnezeu, a vieţii care‑şi ia pildă de urmat însăşi neprihănita viaţă pământească a Fiului lui Dumnezeu întrupat.

Viaţa aceasta nouă este rodul iubirii lui Dumnezeu şi a semenilor, desfăşurându‑se întru creştinească smerenie. Din iubire, L‑a dat Tatăl ceresc pe Fiul Său unul născut pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Prin smerenie a coborât Hristos Mântuitorul în lume, întru toate asemenea nouă făcându‑se afară de păcat.

Ca să preţuim şi să preamărim după cuviinţă izbăvitoarea faptă a Domnului nostru Iisus Hristos, să ne gândim la ceea ce se petrece îndeobşte printre noi oamenii. Aşa de greu şi aşa de rar lăsăm de‑o parte mândria noastră, spre a îmbia ajutor vreunul semen al nostru, care are trebuinţă de el. Chiar şi atunci când facem aceasta, ne învăluim fapta în haina deşartă şi urâtă a trufiei.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos „S‑a smerit pe Sine, ascultător făcându‑se până la moarte, şi încă moarte pe cruce“[3]. Sarcina pe care I‑a dat‑o Tatăl, a purtat‑o cu desăvârşită ascultare, de la naştere şi până la înălţarea de pe pământ la cer. „Pentru aceasta şi Dumnezeu l‑a preaînălţat pe el şi i‑a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece: al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. În acest fel să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl“[4].

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Împreună-lucrător al bucuriei voastre făcându‑mă, după cuvântul Apostolului, vă îndemn cu părintească iubire şi cu toată stăruinţa: „Toate să le faceţi fără de cârtire şi fără de îndoială, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, fii nevinovaţi ai lui Dumnezeu…, ţinând cuvântul vieţii, ca să vă fie spre laudă în ziua lui Hristos, căci nu în deşert am alergat, nici în deşert ne‑am ostenit“[5]. Să fim buni întreolaltă şi faţă de toţi semenii. Să ne ajutăm unii pe alţii în toate ale vieţii şi să trăim ostenindu‑ne în săvârşirea a tot binele. În chipul acesta, vădindu‑ne creştini şi cu fapta, nu numai cu vorba, ne vom dovedi cu adevărat următori ai lui Hristos, încât vom putea spune cu Apostolul: „Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte întru mine“[6].

Împărtăşindu‑vă, cu părintească dragoste, aceste gânduri şi poveţe, o dată cu arhiereşti binecuvântări, rog pe Bunul Dumnezeu să vă învrednicească să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei, în pace, cu sănătate şi cu bucurie deplină, spre a le ajunge încă mulţi şi fericiţi ani.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi toţi. Amin.

† NICOLAE

Arhiepiscop şi Mitropolit

Dată în reşedinţa mitropolitană din Timişoara, la praznicul Naşterii Domnului din anul mântuirii 2011.


[1] Luca 2, 14.

[2] Romani 6, 23.

[3] Filipeni 2, 8.

[4] Filipeni 2, 9–10.

[5] Filipeni 2, 14–16.

[6] Galateni 2, 20.

Citeşte în continuare »
 • 19 Dec 2011
 • 1,021 vizualizari

Slujire arhierească la catedrala mitropolitană din Timişoara şi aniversarea Mitropolitului Banatului

Astăzi, de praznicul „Intrării în Biserică a  Maicii Domnului”, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit la catedrala mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara. Ierarhul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

Cuvântul de învăţătură referitor la semnificaţia praznicului de astăzi a fost susţinut de pr. Marius Florescu, slujitor al catedralei mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei mitropolitane, condus de pr. Dan Dragomir.

După Sfânta Liturghie, soborul clericilor, condus de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, a săvârşit o slujbă de Te Deum, drept mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, cu ocazia împlinirii a 88 de ani de viaţă.

Astăzi, 21 noiembrie, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului împlineşte venerabila vârstă de 88 de ani. Ierarh cărturar, cu o operă bogată şi inedită, Înalt Preasfinţia Sa este o personalitate, care a marcat istoria Bisericii Ortodoxe Române şi pe cea a Bisericii locale din ultimii aproape 50 de ani care au trecut de la instalarea sa în scaunul mitropolitan de la Timişoara.

Cu ocazia aniversării sale de astăzi, colaboratorii de la Centrul Eparhial, protopopii, clericii, monahii, precum şi toţi credincioşii din cuprinsul Mitropoliei Banatului urează Înalt Preasfinţitului Mitropolit Nicolae un sincer “La mulţi ani!”, însoţit de rugăciunea caldă, către Bunul Dumnezeu, de a-l păzi “întreg, cinstit, în pace, îndelungat în zile”, spre binele şi slava Sfintei Biserici a lui Hristos.

Citeşte în continuare »
 • 21 Nov 2011
 • 1,104 vizualizari

Aniversarea zilei naşterii Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului

La 21 noiembrie a.c., Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului împlineşte venerabila vârstă de 88 de ani.

Ierarh cu adevărat cărturar, cu o operă bogată şi nu de puţine ori inedită, Înaltpreasfinţia Sa este o personalitate bisericească de primă mărime, care a marcat istoria Bisericii Ortodoxe Române şi pe cea a Bisericii locale, din ultimii aproape 50 de ani, care au trecut de la instalarea sa în scaunul vlădicesc de la Timişoara.

S-a născut la 21 noiembrie 1923, la Caransebeş, într-o familie preoţească. Între anii 1934-1942 urmează şcoala elementară şi liceul în localitatea natală. Pleacă apoi la Bucureşti, unde va urma cursurile Facultăţii de Teologie, între anii 1942-1946. În anul 1943 este hirotonit diacon celibatar, de către episcopul Veniamin Nistor al Caransebeşului, în biserica parohiei Obreja, judeţul Caraş-Severin. În 1946 este declarat licenţiat în Teologie. După absolvirea facultăţii, se înscrie la doctorat, iar la 30 iunie 1949 îşi va susţine teza cu titlul: “Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creştin pe Valea Nilului”, sub coordonarea regretatului profesor Ioan G. Coman.

Revenind pe plaiurile natale, va fi numit profesor suplinitor la Academia teologică din Caransebeş (1 aprilie 1947 – 1 septembrie 1948). După desfiinţarea istoricei episcopii de aici, va merge la Timişoara, unde va fi numit în anul 1949, secretar, apoi referent principal la Centrul eparhial, iar între anii 1952-1956 ocupă funcţia de consilier cultural. Din anul 1956 îşi reia activitatea în învăţământul teologic, ca profesor la Seminarul din Caransebeş, unde predă greaca şi franceza, până la 1 martie 1959, când devine conferenţiar universitar la catedra de Îndrumări misionare a Institutului teologic din Sibiu, predând Teologia simbolică şi Limba greacă.

În anul 1960 va fi hirotonit preot de către patriarhul Teoctist Arăpaşu, pe atunci episcop-vicar patriarhal, iar la 15 decembrie acelaşi an, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege în funcţia de episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.

Se călugăreşte la mănăstirea Cernica din apropierea Bucureştilor, la 12 ianuarie 1961, păstrând numele de Nicolae. Este hirotonit arhiereu în biserica “Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti, la data de 15 ianuarie 1961, de către patriarhul Justinian Marina, instalarea în funcţia de episcop al Aradului având loc la 22 ianuarie, acelaşi an, în catedrala episcopală veche din Arad.

La 17 februarie 1962, acelaşi Colegiu Electoral al Patriarhiei Române, îl alege în scaunul vacant de arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi mitropolit al Banatului, iar instalarea s-a făcut Duminică 4 martie 1962, în catedrala mitropolitană din Timişoara, de către patriarhul Justinian Marina şi alţi membri ai Sfântului Sinod.

Cu acest fericit prilej, colaboratorii de la Centrul eparhial, protopopii, clericii şi monahii din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, urează Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, un sincer „La mulţi ani!”, însoţit de rugăciunea caldă către Bunul Dumnezeu, de a-l păzi „întreg, cinstit, în pace, îndelungat în zile”, spre binele Bisericii şi eparhiei noastre.

Citeşte în continuare »
 • 18 Nov 2011
 • 1,362 vizualizari