Participare

În zilele de 26-27 mai, P.On. Părinte consilier bisericesc Ionel Popescu a participat la Facultatea de Teologie din Arad la conferinţa internaţională „Spre o unitate spirituală a lumii – evrei, creştini, musulmani la începutul mileniului III”.

Citeşte în continuare »
 • 2 Jun 2009
 • 355 vizualizari

Noul site al Episcopiei Aradului

Anunţăm cu bucurie lansare noului site oficial al Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei, la adresa www.episcopiaaradului.ro.

Site-ul, cu o ţinută grafică deosebită, reuşeşte să fie o oglindă fidelă şi actualizată a vieţii eparhiei Aradului. Printre informaţiile pe care acest site, în curs de finalizare, le oferă publicului vizitator se numără cele legate de istoricul acestei venerabile eparhii, de activitatea ierarhului şi nu în ultimul rând despre obiectivele edilitar-spirituale ale Episcopiei Aradului: catedrala episcopală şi aşezămintele monahale. Toate informaţiile oferite sunt ilustrate de imagini de bună calitate.

Dorim spor în activitate colegilor administratori ai site-ului Episcopiei Aradului iar vizitatorilor cât mai multe reveniri pe acest site.

Citeşte în continuare »
 • 30 May 2009
 • 570 vizualizari

Congresul Facultăţilor de Teologie

La mănăstirea Sâmbăta de Sus a avut loc în zilele de 19-20 martie Congresul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, sub conducerea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Laurenţiu al Ardealului. Au fost prezenţi ierarhi, decani şi cadre didactice care au analizat starea actuală a învăţământului teologic ortodox.

Din partea Facultăţii de Teologie din Timişoara a luat parte P.C. Părinte lect. dr. Viorel Cherciu, şef de catedră.

Citeşte în continuare »
 • 2 Apr 2009
 • 388 vizualizari

Dezincriminarea prostituţiei şi a incestului degradează şi umileşte demnitatea persoanei şi a familiei

Pe temeiul Sfintei Scripturi şi al învăţăturii Sfinţilor Părinţi, precum şi în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Română respinge propunerile de dezincriminare a prostituţiei şi a incestului din proiectul noului cod penal, aflat – în prezent – în dezbatere parlamentară.

Actele normative în general şi codul penal în special au ca menire să apere demnitatea persoanei, instituţia familiei şi valorile vieţii sociale, însă în acest proiect legislativ se constată că demnitatea persoanei, instituţia sacră a familiei şi moralitatea publică sunt complet ignorate de autorii proiectului.

Departe de a rezolva o problemă socială gravă, dezincriminarea prostituţiei va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care intensifică degradarea morală a societăţii, proliferarea diferitelor boli şi creşterea numărului divorţurilor, iar femeilor prinse în această sclavie li se afectează iremediabil sănătatea psihică şi fizică, precum şi demnitatea socială.

De asemenea, incestul reprezintă o degradare a instituţiei familiei, având drept consecinţe grave tulburări genetice şi psihice, precum şi dificultăţi în relaţiile sociale şi în recuperarea ca persoană umană cu demnitate.

Acum când grava degradare morală, socială, economică şi medicală din România trebuie oprită sau cel puţin diminuată, noile propuneri de dezincriminare a prostituţiei şi incestului sunt totalmente contrare vieţii şi demnităţii poporului român.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2009
 • 499 vizualizari

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări

Iubiţii noştri fii sufleteşti,

În prima duminică din Sfântul şi Marele Post, numită Duminica Ortodoxiei, Biserica dreptmăritoare din întreaga lume rememorează una dintre cele mai strălucitoare biruinţe din primul mileniu, şi anume, victoria definitivă asupra iconoclaştilor, adică a celor ce respingeau Sfintele Icoane, care au tulburat viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei, timp de mai bine de o sută de ani (726-843). În acea perioadă zbuciumată din viaţa Bisericii, cinstitorii Sfintelor Icoane au avut mult de suferit: unii au fost torturaţi, alţii exilaţi din familiile, casele, oraşele şi ţările lor, iar un mare număr de clerici, monahi şi mireni şi-au jertfit viaţa pentru a apăra dreapta credinţă şi Sfintele Icoane.

La Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea (787) a fost stabilită învăţătura ortodoxă despre cinstirea icoanelor şi a sfinţilor. În secolul următor, Biserica a proclamat cu tărie triumful Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor, astfel că la Sinodul de la Constantinopol, din 11 martie 843, pe lângă stabilirea pentru totdeauna a învăţăturii că icoanele sunt reprezentări ale Mântuitorului, ale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu sau ale altor persoane care au dus o viaţă sfântă, plăcută lui Dumnezeu, părinţii sinodali au reafirmat, sub inspiraţia Duhului Sfânt, întreaga învăţătură de credinţă a Bisericii cuprinsă în hotărârile dogmatice ale celor şapte Sinoade Ecumenice. De aceea, duminica întâi din Postul Sfintelor Paşti este numită Duminica Ortodoxiei.

Deşi, în primele veacuri creştine, folosirea icoanelor în cultul Bisericii s-a stabilit treptat, ca răspuns la cerinţele religioase şi la evlavia momentului, „învăţătura despre icoane a aparţinut de la început Bisericii”[1], astfel că la momentul disputei iconoclaste „icoana îşi ocupase deja locul ei în viaţa Bisericii”[2], fiind o parte constitutivă a vieţii religioase particulare a credincioşilor şi a vieţii publice a Bisericii. Iată de ce, odată cu Sinodul VII Ecumenic din 787 şi cu Sinodul de la Constantinopol din 843, a fost posibilă, pe temeiul mărturiei Sfintei Scripturi şi a scrierilor unor Sfinţi Părinţi, lămurirea învăţăturii despre cinstirea sfintelor icoane, făcându-se deosebire între cinstirea lui Dumnezeu – numită adorare sau închinare, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – numită preacinstire şi a sfinţilor – numită simplu cinstire.

Posibilitatea reprezentării iconografice a Domnului Hristos, a Maicii Domnului şi a sfinţilor, ca mărturie a harului lucrător şi sfinţitor al lui Dumnezeu în omenitate, pentru înălţarea omului către Dumnezeu, are temei în însăşi Întruparea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu, fundamentul hristologic al icoanei, după mărturia Sfântului Evanghelist Ioan care spune: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii,… şi Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci care era de la Tatăl şi s-a arătat nouă” (I Ioan 1, 1-2), cuvânt măiestrit descifrat de Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, în Liturghia sa: „Iar când a venit plinirea vremii, ne-ai grăit prin Însuşi Fiul Tău Care (… ) pe pământ S-a arătat şi cu oamenii a vieţuit; şi din Sfânta Fecioară întrupându-Se, S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se pe Sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca să ne facă asemenea chipului slavei Sale”.[3]

Învăţătura ortodoxă despre icoană arată că, deşi Dumnezeu nu poate fi văzut de oameni în toată strălucirea Lui dumnezeiască, negrăită, nepătrunsă şi necuprinsă de firea omenească, totuşi, din iubire faţă de oameni, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut Om, luând trup şi chip omenesc, ca pe noi oamenii să ne ajute să vedem chipul slavei dumnezeieşti. Prin urmare, lumina din icoana lui Hristos şi din icoanele sfinţilor ne îndreaptă spre lumina cea neînserată a slavei veşnice din Împărăţia cerurilor. Sfinţenia icoanei ne cheamă la sfinţirea vieţii şi la trăirea virtuţilor creştine.

Dreptmăritori creştini,

Bucuria vederii icoanei lui Hristos ne încredinţează că Fiul veşnic, Cel Ce este necuprins de marginile lumii, S-a lăsat cuprins, după omenitatea Sa, pentru a fi pururea cu oamenii, arătându-ne în icoană slava Sa: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Deci, El S-a smerit şi S-a făcut om în timp, ca pe oameni să-i ridice în slava Sa cea veşnică.
Reamintindu-ne, la vederea icoanei, că mântuirea este o lucrare divino-umană, rod al întâlnirii harului lui Dumnezeu cu credinţa, cu evlavia şi cu faptele bune ale omului, avem şi încredinţarea că, cinstind Sfintele Icoane, inimile noastre se încălzesc, iar mintea se luminează în faţa iubirii lui Hristos pentru oameni, întrucât El „pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om” (Simbolul credinţei).

Cinstirea icoanei lui Hristos în chip duhovnicesc înseamnă cinstirea Tainei Întrupării lui Hristos, Care ne cheamă să ne apropiem de El cu credinţă şi cu dragoste, să ne lăsăm pătrunşi de taina curăţitoare şi sfinţitoare a Întrupării Sale, întrucât El S-a făcut om, ca pe noi să ne facă fii ai lui Dumnezeu, după har (cf. Ioan 1, 12-13).

Icoanele lui Hristos, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, asemenea Sfintei Liturghii, mărturisesc în chip văzut despre pogorârea lui Dumnezeu către om şi despre nevoinţa sau efortul omului de a se ridica neîncetat către Dumnezeu. Împreună, Sfintele Icoane descoperă taina credinţei şi a comuniunii cu Dumnezeu, datorită prezenţei harice care le luminează şi le sfinţeşte, fiind mijloace de mărturisire şi întărire a credinţei, de sporire a rugăciunii şi de cultivare a sfinţeniei şi a frumuseţii duhovniceşti. Părintele Stăniloae ne arată că prin Sfintele icoane s-a păstrat unitatea şi Tradiţia Sfântă a Bisericii. „Numai unde cuvântul a fost asociat cu Tainele şi cu cinstirea icoanelor, s-a păstrat unitatea credinţei, acestea fiind, prin identitatea lor în toate timpurile, frânele care au ţinut Cuvâtul în matca Tradiţiei primite de la Apostoli” – spune marele teolog români.[4]

Îndeplinindu-şi misiunea sa sfântă, Biserica ne cheamă neîncetat prin cuvintele Mântuitorului Hristos: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34), pe care le adresează tuturor celor care, în timpul vieţii lor, au ascultat Evanghelia iubirii lui Hristos, s-au împărtăşit de harul dumnezeiesc prin Sfintele Taine şi au căutat Împărăţia lui Dumnezeu prin lumina Sfintelor Icoane, arătând necontenit iubire milostivă şi frăţească faţă de toţi oamenii, dar, mai ales, faţă de cei flămânzi, însetaţi, străini, bolnavi şi întemniţaţi (cf. Matei 25, 35-40). .
De aceea, Vă îndemnăm, iubiţii noştri fraţi şi fii duhovniceşti ca, în Duhul Sfânt, văzânduL în icoană pe Hristos Domnul Cel milostiv şi iubitor de oameni, să fim următori ai pildei vieţii Lui; rugându-ne în faţa icoanei Preacuratei Fecioare Maria să ne străduim să fim buni şi curaţi ca ea şi, chemându-i în ajutor pe sfinţi, prin rugăciune şi sărutarea sfintelor lor icoane, să căutăm sfinţenia, asemenea lor, prin pocăinţă, post, rugăciune şi milostenie.

Preaiubiţii noştri fii duhovniceşti,

Duminica Ortodoxiei este sărbătoarea credinţei dreptmăritoare, prin cuvânt şi faptă, a tuturor credincioşilor ortodocşi din lumea întregă, a tuturor celor ce păstrează şi mărturisesc învăţătura de credinţă a Bisericii celor şapte Sinoade Ecumenice, care stă la temelia adevăratei trăiri creştine ortodoxe şi a sfintei lucrări a Bisericii lui Hristos în lume.
Biserica Ortodoxă Română, de origine apostolică, prin predica Sfântului Andrei, cel Întâi chemat la apostolie, Ocrotitorul României, cultivă neîncetat râvna păstrării cu sfinţenie a dreptei credinţe, confirmată dintru început prin alese fapte de evlavie şi milostenie creştină ale binecredincioşilor creştini, ale preoţilor şi monahilor, dintre care mulţi s-au ridicat la vrednicia sfinţeniei, devenind prieteni ai lui Dumnezeu (cf. Ioan 15, 15).

Faptele de evlavie ale poporului nostru dreptcredincios s-au manifestat, de-a lungul timpului, fie prin zidirea de sfinte locaşuri de cult parohiale şi mânăstireşti, fie prin edificarea de aşezăminte culturale, de învăţământ şi social-filantropice, presărate de la o margine la alta a ţării. Această prezenţă şi lucrare a faptelor de evlavie continuă şi astăzi cu multă râvnă, ajungând până dincolo de graniţele ţării, în Europa Occidentală şi în alte părţi ale lumii, unde s-au stabilit mulţi români ortodocşi care vieţuiesc în tradiţia Bisericii noastre străbune.

Faptele milosteniei creştine sunt expresia concretă a iubirii aproapelui, ca roade ale dreptei credinţe din care izvorăsc neîncetat, şi care au ca scop ajutorarea celor aflaţi în necazuri şi suferinţe, după cum învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Iar facerea de bine şi într-ajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu (Evrei 13, 16)”.
Oricât de mari ar fi provocările şi crizele lumii în care trăim, în contextul degradării vieţii spirituale, a climatului social şi economic pe plan mondial, dar şi în ţara noastră, avem datoria să rămânem neclintiţi în dreapta credinţă, şi în faptele cele bune, punându-ne nădejdea în Dumnezeu „Care ne dă cu belşug toate spre îndulcirea noastră” (I Tim. 6, 17). Să ne unim în a face binele care aduce mângâiere celor în nevoi, alinare celor bolnavi, compasiune celor în durere, ajutând pe semenii noştri, cu generozitate şi dragoste creştină, aşa cum ne învaţă Hristos, Mântuitorul lumii.

Şi în acest an, ne adresăm preoţilor şi credincioşilor Sfintei noastre Biserici cu îndemnul părintesc de a organiza colecta pentru Fondul Central Misionar, arătând, ca şi până acum, dragostea către Dumnezeu şi către Biserica noastră. Să contribuim în această zi de prăznuire a Ortodoxiei, dar şi în duminica următoare, fiecare cu darul său, după cum îl îndeamnă inima sa, bine ştiind că: „pe cel ce dă cu voie bună pe acela îl iubeşte Dumnezeu” (II Cor. 9, 7).
Fiţi încredinţaţi că, aşa cum am făcut şi în anii trecuţi, fiecare bănuţ pe care-l veţi dărui acum va fi chivernisit cu grijă şi îndreptat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, „fiecăruia după cum are cineva trebuinţă” (Rom. 4, 35), fie în scopul ajutorării unora dintre semenii noştri care sunt săraci, se află în situaţii limită sau sunt în suferinţe cumplite, fie în scopul zidirii unor biserici şi aşezăminte filantropice ortodoxe, fie pentru continuarea şi finalizarea diferitelor lucrări misionare şi de ajutorare a fraţilor noştri români care vieţuiesc în afara graniţelor ţării.

Aşa cum ne-am împărtăşit azi la Sfânta Liturghie din cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, pe care, împreună cu ceilalţi Sfinţi Capadocieni, îl comemorăm şi omagiem în acest an, 2009, se cuvine să ne rugăm pentru binefăcătorii Sfintei noastre Biserici şi ai tuturor celor aflaţi în nevoi şi să cerem Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Pomeneşte, Doamne, pe cei care aduc roade şi fac bine în sfintele Tale Biserici şi îşi aduc aminte de cei săraci. Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi cereştile Tale daruri (… ). Adu-Ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, şi de tot poporul Tău şi peste toţi revarsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire”.[5]

Având încredinţarea că veţi arăta şi în acest an dărnicie creştină şi veţi răspunde cu dragoste chemării noastre părinteşti în această lucrare sfântă de binefacere, vă mulţumim pentru generozitatea arătată în anii precedenţi şi ne rugăm Milostivului Dumnezeu „ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun” (II Cor. 9, 8).

Îmbrăţişându-vă cu dragoste părintească, noi, membrii Sfântului Sinod, vă împărtăşim binecuvântarea apostolică: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi!” (II Cor. 13, 13).

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
† D A N I E L
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

†TEOFAN
Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

† LAURENŢIU
Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului

† BARTOLOMEU
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

† IRINEU
Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei

† NICOLAE
Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolitul Banatului

† PETRU
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

† IOSIF
Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale şi Meridionale

† SERAFIM
Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi
Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord

† NIFON
Mitropolit, Arhiepiscop al Târgoviştei şi Exarh Patriarhal

† TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului

† PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

† ANDREI
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† NICOLAE
Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi

† GHERASIM
Episcopul Râmnicului

† EFTIMIE
Episcopul Romanului

† EPIFANIE
Episcopul Buzăului şi Vrancei

† CALINIC
Episcopul Argeşului şi Muscelului

† IOACHIM
Episcopul Huşilor

† CASIAN
Episcopul Dunării de Jos

† TIMOTEI
Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei

† LUCIAN
Episcopul Caransebeşului

† SOFRONIE
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei

† JUSTINIAN
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

† NICODIM
Episcopul Severinului şi Strehaiei

† DAMASCHIN
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† IOAN
Episcopul Covasnei şi Harghitei

† GALACTION
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

† AMBROZIE
Episcopul Giurgiului

† SEBASTIAN
Episcopul Slatinei

† VISARION
Episcopul Tulcii

† PETRONIU
Episcopul Sălajului

† DANIIL
Episcop-Locţiitor (Administrator)
al Episcopiei Daciei Felix

† SILUAN
Episcopul Ortodox Român al Ungariei

† SILUAN
Episcopul Ortodox Român al Italiei

† MACARIE
Episcopul Ortodox Român al
Europei de Nord

† TIMOTEI
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei

† MIHAIL
Episcopul Ortodox Român
al Australiei şi Noii Zeelande

† VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

† CIPRIAN CÂMPINEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

† VARSANUFIE PRAHOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† CALINIC BOTOŞĂNEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

† ANDREI FĂGĂRĂŞANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

† IRINEU BISTRIŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului

† VASILE SOMEŞANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului

† GURIE GORJEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei

† PAISIE LUGOJANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

† MARC NEMŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale

† SOFIAN BRAŞOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

† IOAN CASIAN DE VICINA
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a celor două Americi

† IOACHIM BĂCĂUANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului

† CORNELIU BÂRLĂDEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor

† IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

[1] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Simbolul ca anticipare şi temei al icoanei, în Rev. Studii Teologice, VII (1957), nr. 7-8, p. 427
[2] Pr. Prof. Ene Branişte, Teologia icoanelor, în Rev. Studii Teologice, IV (1952), nr. 3-4, p. 175
[3] Dumnezeiasca Liturghie a celui între sfinţi Părintele nostru Vasile cel Mare, în Liturghier, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, EIMBO, 2008, p. 234-235
[4] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Icoanele în cultul ortodox, în Rev. Ortodoxia, XXX (1978), nr. 3, p. 478
[5] Dumnezeiasca Liturghie a celui între sfinţi Părintele nostru Vasile cel Mare, în Liturghier, ed. citată, p. 244-245

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2009
 • 463 vizualizari

Ghidul practic „Centrul parohial pentru copii şi tineri”

De curând s-a tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ghidul practic „Centrul parohial pentru copii şi tineri”. El cuprinde proiectul cu acelaşi nume şi are ca obiectiv general oferirea unei alternative creştine de petrecere a timpului liber, pentru copii şi tineri.

Dintre obiectivele pe termen scurt şi mediu amintim organizarea centrului parohial pentru copii şi şi tineri la nivelul fiecărei parohii, precum şi desfăşurarea de activităţi cu caracter formativ şi recreativ (grupe de cateheze; cercuri de informatică, literatură, pictură, artă fotografică, muzică, folclor, teatru; tenis de masă, fotbal, volei, baschet; concursuri; dezbateri; audiţii şi vizionări), organizarea unor excursii şi pelerinaje, realizarea unor activităţi filantropice în parohie.

Acest ghid se distribuie gratuit.

Citeşte în continuare »
 • 5 Mar 2009
 • 772 vizualizari

Comunicat de presă cu privire la sesiunea de lucru a Sfântului Sinod (25-26 februarie 2009)

Dintre hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în sedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală, în zilele de 25-26 februarie 2009, menţionăm:

– Aprobarea proiectului comun al Patriarhiei Române si Academiei Române, privind elaborarea unei Istorii a monahismului românesc de la origini până azi;

– Publicarea unei noi ediţii, completate în anul 2009, a volumului Sfântul Vasile cel Mare.
Închinare la 1600 de ani de la săvârsirea sa, în colecţia Studia Basiliana;

– Organizarea de către Patriarhia Română a unui Congres Internaţional dedicat Sfântului Vasilecel Mare si celorlalţi Părinţi Capadocieni, cu prilejul anului comemorativ-omagial, în perioada 1-4 noiembrie 2009;

– Înfiinţarea Subcomisiei de muzică psaltică si liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

– Instituirea Duminicii părinţilor si copiilor, în prima duminică după 1 iunie, în Patriarhia
Română;

– Instituirea Duminicii migranţilor români, în prima duminică după 15 august, în Patriarhia Română;

– Aprobarea hotărârii Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei de schimbare a titulaturii în Episcopia Slatinei si Romanaţilor;

– Aprobarea criteriilor, privind elaborarea manualelor scolare de religie, conform noii metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, precum si a criteriilor de constituire a Comisiei Patriarhiei Române, pentru evaluarea proiectelor de manuale la disciplina Religie.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Citeşte în continuare »
 • 28 Feb 2009
 • 359 vizualizari

Întrunirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În şedinţa de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfântul Sinod a adoptat, în unanimitate, hotărârea nr. 638/2009 în legătură cu problema noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice:

1. Ia act de scrisoarea nr. 638 din 28 ianuarie 2009 a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresată Ministerului Administraţiei şi Internelor prin care se solicită o serie de precizări în legătură cu noile paşapoarte electronice care includ date biometrice. De asemenea, ia act de lămuririle aduse prin adresa nr.3622071 din 5 februarie 2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte din care rezultă două asigurări importante:

a. A avea un paşaport este un drept şi nu o obligaţie, paşaportul fiind un document eliberat la cerere pentru cei ce doresc să călătorească în afara spaţiului Uniunii Europene. Astfel, se deduce că cei care invocă obiecţii de conştiinţă sau motive religioase au libertatea să nu solicite acest nou tip de paşaport;

b. Fiecare cetăţean are dreptul de a cunoaşte în mod direct conţinutul datelor personale incluse în noul paşaport electronic care include date biometrice.

2. Constată că însăşi opinia Comisiei Europene exprimată, la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etica în ştiinţă şi noile tehnologii este împotriva implantării în corpul uman a cip-ului electronic: „utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi comunicare constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică” (pct. 6.4), iar „implanturile destinate supravegherii … ar putea fi folosite de către autorităţile statale, indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altora” (pct. 6.4.4).

3. Întrucât unele persoane au reticenţe faţă de paşapoartele biometrice, se va interveni pe lângă instituţiile Statului Român (Preşedinţie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include date biometrice.

4. În viitor, orice iniţiativă de interes general bisericesc, care provine dintr-o eparhie, trebuie, mai întâi, analizată şi dezbătută la nivelul centrului eparhial şi al sinodului mitropolitan, iar apoi să fie înaintată Sfântului Sinod, spre dezbatere şi hotărâre.

5. Văzând tulburarea provocată de opiniile confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii şi credincioşii să rămână statornici în credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii, să sporească în rugăciune şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie, mânăstire şi societate, fără a răspândi panică şi îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra de tot răul şi ne va ajuta să săvârşim binele.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Citeşte în continuare »
 • 26 Feb 2009
 • 346 vizualizari

Întrunirea Adunării Naţionale Bisericeşti

Astăzi, 24 februarie 2009, în Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române, organism central deliberativ pentru problemele administrative, sociale şi culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi câte trei reprezentanţi – doi mireni şi un cleric – ai fiecărei eparhii.

În cadrul şedinţei a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008, în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi locaşuri de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniu cultural bisericesc, activitatea editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc.

S-au bucurat de apreciere activităţile multiple ale Bisericii Ortodoxe Române din anul 2008, între care au fost evidenţiate canonizarea a şaisprezece noi sfinţi români, alegerea şi întronizarea a zece noi ierarhi, resfinţirea Catedralei Patriarhale (26 octombrie 2008) de către ierarhii Sfântului Sinod la împlinirea a 350 de ani de la sfinţirea sfântului locaş, precum şi organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu moaştele Sfântului Apostol Pavel aduse de la Veria, Grecia, (23-29 octombrie 2008).

A mai fost subliniată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcţionează 345 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 109 aşezăminte pentru copii, 51 aşezăminte pentru vârstnici, 106 cantine şi brutării sociale, 23 cabinete medicale şi 2 farmacii sociale, 11 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 33 centre de consiliere, 1 centru pentru victimele traficului de fiinte umane şi 19 centre pentru asistenţa familiilor în dificultate. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii, în anul 2008, au beneficiat 406.164 persoane şi familii, din care: 135.916 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, 31.448 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului de fiinte umane şi delicvenţi, 118.887 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate, precum şi 119.913 familii sărace, fără posibilităţi materiale sau adăpost, tineri, studenţi, şomeri, deţinuţi eliberaţi sau victime ale inundaţiilor şi altor calamităţi.

În anul 2008, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 37.000.000 lei.

Între activităţile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfăşurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile Lumina, agenţia de ştiri Basilica şi Biroul de Presă.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat începutul lucrărilor de proiectare a Catedralei Mântuirii Neamului şi a instalaţiilor aferente, aceasta fiind o necesitate stringentă.

În cuvântul adresat membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008 a fost încununată de roade bogate şi împliniri misionare, datorate strădaniilor tuturor celor ce s-au implicat, cu timp şi fără timp, ierarhi, preoţi şi mireni deopotrivă, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic.

Deşi anul în care am intrat, 2009, este profund marcat de criza financiară şi economică, totuşi Biserica trebuie să continue cele mai importante lucrări ale sale în plan pastoral şi social.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Citeşte în continuare »
 • 26 Feb 2009
 • 309 vizualizari

Întrunirea Adunării Naţionale Bisericeşti şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 24 februarie se întruneşte la Palatul Patriarhiei din Bucureşti Adunarea Naţională Bisericească, la care participă ierarhii şi delegaţii clerici şi mireni ai eparhiei noastre. În zilele de 25-26 februarie se întruneşte, la Palatul Patriarhal din Bucureşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, la lucrările sale participând şi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae, respectiv Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2009
 • 341 vizualizari