Examen şi colocviu pentru Gradul I în preoţie

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea nr. 565/10 februarie 2017, s-a aprobat susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent, dar şi organizarea unui nou colocviu de admitere la gradul I în preoţie în ziua de joi, 1 noiembrie a.c., la Centrul eparhial din Timişoara.

Înscrierea candidaţilor la colocviul de admitere se va face pe baza unui dosar care va cuprinde documentele prevăzute în metodologie. Temele lucrărilor de grad vor fi alese, cu acordul profesorului coordonator şi cu aprobarea Chiriahului, doar din lista de teme aprobată de Sinodul Mitropolitan, în şedinţa sa de lucru din data de 22 iunie 2017, listă comunicată centrelor eparhiale şi oficiilor protopopeşti. Lucrările speciale de grad vor fi coordonate de către cadrele didactice de la Facultăţile de Teologie din cele trei eparhi: Timişoarei, Aradului şi Caransebeşului.
Dosarele candidaţilor vor fi depuse la Sectorul învăţământ al Centrului eparhial Timişoara în perioada 8 – 26 octombrie a.c..

 

….

Extras din METODOLOGIA PENTRU OBŢINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOŢIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedinţa Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 565/10 februarie 2017

 

Gradul I– studii superioare

  1. Se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.
  2. Înscrierea preoţilor licenţiaţi în Teologie Pastorală pentru obţinerea gradului I se face prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

– cerere de înscriere, adresată chiriarhului; cererea va fi însoţită de acordul profesorului coordonator, titlul lucrării, cuprinsul şi bibliografia orientativă);

– copie după Diploma de licenţiat în Teologie Pastorală, master, doctorat şi foile matricole;

– adeverinţă de capacitate preoţească sau copie după Certificatul de titularizare (capacitate preoţească);

– copie după certificatul de acordare a definitivării;

– copie după certificatul de acordare a gradului II;

– adeverinţa care să ateste cel puţin 10 ani de vechime în preoţie;

– memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puţin “Bine”;

– dovada privind publicarea unor cărţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte materiale de interes bisericesc (cel puţin 10 materiale);

– dovada privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţeşti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani;

– participări la emisiuni radio şi TV, cu binecuvântarea chiriarhului;

– atestarea privind organizarea unei vizite arhiereşti în parohie, precum şi a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc, în ultimii 4 ani.

Comments are closed.