Istoricul revistei ,,Altarul Banatului”

        Între realizările   pe plan cultural ale episcopului Veniamin Nistor al Caransebeşului se înscrie şi fondarea prestigioasei reviste teologice, „Altarul Banatului”, subintitulată „revistă de zidire sufletească şi de ştiinţă teologică a eparhiei Caransebeşului”. Revista, de o ţinută grafică de excepţie pentru acele vremuri grele, se dorea a fi o publicaţie cu şase apariţii pe an, tipărirea urmând a se realiza, la Tipografia Diecezană din Caransebeş, fondată în 1885 de episcopul Ioan Popasu.

Cuprinsul avea mai multe rubrici,  dintre materialele publicate, unele erau studii temeinice de teologie, altele erau articole de popularizare. Majoritarea studiilor, a articolelor, a medalioanelor biografice, a comentariilor, a recenziilor şi a notelor bibliografice erau publicate de către profesorii de la Academia teologică din Caransebeş, altele de către clerici din aparatul administrativ eparhial, de preoţi simpli sau de intelectuali bănăţeni laici.  Ordinea rubricilor  cuprindea un  ,,Cuvântul introductiv”, ce făcea referire la aspecte de actualitate din viaţa Bisericii noastre, urmată de cea mai consistentă rubrică de ,,Studii şi articole” ce cuprindeau articole istorice, biblice, patristice, teologie sistematică, teologie dogmatică şi fundamentală, filosofie, teologie morală, pastorală şi misiune creştină. În secţiunea de  ,,Probleme actuale” erau tratate chestiuni de natură liturgică, tipiconală şi pastoral-misionară. Într-o altă rubrică,  intitulată ,,Atitudini ortodoxe”, se dezbăteau chestiuni curente. În rubrica de ,,Comentariise dezbăteau diferite aspecte ale societăţii civile şi religioase, probleme de morală şi etică. Rubrica ,,Portrete ortodoxecuprindea micromonografii ale unor mari personalităţi ale teologiei şi ale culturii româneşti.  Cea de-a şaptea secţiune, cuprindea ,,Lecturi morale”, diverse traduceri moralizatoare. În  rubrica de ,,Recensii şi note bibliografice erau prezentate cărţi din domenii diverse, apărute în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi în scurtul răstimp scurs până la instaurarea regimului comunist, semnate cu iniţialele membrilor redacţiei. Majoritatea erau cărţi şi studii scrise de autori consacraţi în domenii diferite de activitate   altele sunt cărţi de rugăciune sau publicaţii teologice. Ultima rubrica  de ,,Note, tipărită pe două coloane, prezenta „noutăţi” şi informaţii din diverse domenii, fiind prezentate succint şi evenimentele de natură bisericească, politică, social-economică şi culturală a ţării. La final, era ordonată alfabetic Bibliografia teologică, anume o listă a publicaţiilor de profil, recomandată de colectivul de redacţie, spre lectură, meditaţie şi aprofundare, cititorilor.

Datorită condiţiilor tot mai  dificile legate instaurarea regimului comunist ateu, revista apărea în condiţii tot mai grele culminând cu suprimarea apariţiei ei în anul 1947. Ulterior începând cu anul 1951 s-a permis  reapariţia revistei  sub o altă titulatură şi anume aceea de ,,Mitropolia Banatului”. De fapt  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din iunie 1950, a hotărât, între altele, contopirea Buletinelor oficiale eparhiale pe Mitropolii. De aceea, ,,Foaia Arhidiecezană”, organul oficial al Arhiepiscopiei Timişorii şi Caransebeşului, precum şi ,,Buletinul” Eparhiei Aradului,   şi-au sistat apariţia în anul 1951, iar ca organ oficial pentru cele două eparhii  apare, începând cu  acest an  ,,Mitropolia Banatului”.

Prin contopirea celor două publicaţii eparhiale, preoţimea din cele două eparhii va avea prilejul să urmărească desfăşurarea vieţii bisericeşti din întreaga Mitropolie.  Până în jurul anului 1960 au predominat articolele de fond cu caracter politico-propagandistic; ulterior, acest gen de materiale au fost evitate, pentru a nu considera Occidentul că Biserica este îngrădită în vreun fel în drepturile de manifestare. Se preferau, în schimb, teme de ancorare a teologiei româneşti în social.

Diferit, din deceniul al optulea s-a pus tot mai mult accent pe tematica naţională, prin serbarea festivă în paginile revistei a unor evenimente şi a unor personalităţi marcante din istoria neamului românesc, o atenţie deosebită acordându-se  şi problematicii ecumenismului mai ales după intrarea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Mondial al Bisericilor. În timp autorităţile comuniste  au impus numeroase restricţii de apariţie a revistei, fiecar număr, pentru a putea vedea lumina tiparului,  fiind trimis la Bucureşti, la Departamentul Culte, pentru primirea avizului de apariţie, anume a acelui „Bun de tipar”.

Exemplarele remise redacţiei erau însoţite de corecturile şi indicaţiile de „refacere” aferente.  După redobândirea drepturilor poporului român, în urma Revoluţiei din decembrie 1989, mai precis în ianuarie 1990, s-a hotărât revenirea la vechea denumire originală a revistei  şi anume  „Altarul Banatului”, revista numindu-se ,,Revista oficială a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului” ce urmărea în paginile ei cultivarea credinţei strămoşeşti în sufletul tuturor credincioşilor, a spiritualităţii autentice dar mai ales la vindecarea rănilor rămase în urma deceniilor de dictatură atee, traversată cu multă greutate de poporul român.

În mare cuprinsul actual al revistei respectă cu fidelitate conţinutul original al revistei, cuprinzând teme de actualitate bisericească naţională şi internaţională. Odată cu reorganizarea Mitropoliei Banatului revista şi-a micșorat aria de distribuţie astfel că în prezent este intitulată ,,Revista Arhiepiscopiei Timişoarei, Arhiepiscopiei Aradului și Episcopiei Caransebeşului”.

Comments are closed.