Mesaje de condoleanţe

        Am aflat cu adânc regret vestea trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţiei Sale Părintele Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei, Mitropolit al Banatului.  În aceste momente de tristeţe pentru credincioşi şi pentru Biserica Ortodoxă Română, doresc să îmi exprim respectul şi profunda preţuire faţă de devotamentul cu care Înalt Preasfinţia Sa a slujit deopotrivă Biserica şi cultura română, aducând laolaltă vocaţia teologică formaţia sa remarcabilă de cărturar. Păstor spiritual al comunităţii religioase din Banat, Înaltpreasfinţia Sa a militat neîntrerupt pentru a păstra neatinsă flacăra credinţei, aflată la baza edificiului societăţii noastre multietnice. Ani îndelungaţi s-a dedicat cultivării relaţiilor ecumenice, printr-o prodigioasă activitate arhierească şi o prestigioasă operă culturală. A promovat iubirea şi toleranţa între oameni, cultivând astfel de relaţii interumane încât, înlăturând discriminările de orice fel, a reuşit să clădească o convieţuire armonioasă între reprezentanţii tuturor cultelor şi confesiunilor religioase din Banat.

Înaltpreasfinţia Sa va rămâne în sufletele credincioşilor ca un izvor de alinare, de înţelepciune şi lumină,

 Dumnezeu să-I odihnească în pace!

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TIMIŞ

Timişoara, 29 septembrie 2014

 Prefect Eugen Dogariu


CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ ROMÂNIA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Am aflat, cu durere în suflet, vestea trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu, cel ce a fost păstor al credincioşilor din Banat vreme de mai bine de jumătate de secol. În aceste momente de mare tristeţe, gândurile noastre, ale tuturor celor care lucrăm în sistemul de asistenţă socială, se îndreaptă către Dumnezeu, rugându-l să primească sufletul său în împărăţia cerurilor.

Pierderea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae, a acestui adevărat simbol al ortodoxiei şi ecumenismului deopotrivă, reprezintă o grea încercare pentru toţi creştinii din Banat şi nu numai. A fost, de-a lungul vieţii, o personalitate aparte a culturii şi ortodoxiei naţionale, pioşenia şi credinţa sa făcându-1 să devină un model pentru noi toţi. Mai mult, a fost apropiat de cei aflaţi în nevoie şi suferinţă, de la copiii fără familie până la bătrânii din centrele rezidenţiale, având o vorbă bună pentru fiecare şi pomenindu-i pe toţi în rugăciunile sale către Domnul.

Doresc să transmit, pe această cale, un mesaj sincer de condoleanţe tuturor celor ce i-au fost apropiaţi Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu.

Un pios omagiu celui ce a fost Mitropolit al Banatului.

Dumnezeu să-1 odihnească în pace!

Emilia Milutinovici Director General DGASPC Timiş


Onoratului Consiliu Eparhial al Arhicpiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei

Prea Sfinţia Voastră,
Prea Onoraţi şi Prea Cucernici Părinţi,
Stimaţi Domni,

cu profundă tristeţe şi surprindere am primit în dimineaţa zilei de azi vestea trecerii la casa Tatălui Ceresc a celui care a fost Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului şi Arhiepiscopul Timişoarei. Vestea aceasta ne-a întristat şi ne-a adus încă o dată aminte, cu prisosinţă, de faptul că suntem trecători pe acest pământ, fie că suntem simpli credincioşi creştini, fie ierarhi sau înainte-stătători, puşi în slujirea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a aproapelui.

În spirit de iubire fraternă, dar şi de tristeţe, clopotele Domului „Sf. Gheorghe”, catedrala noastră, au vestit şi ele lumii plecarea în veşnicie a mult iubitului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului. La fel, şi în ziua înmormântării, ele vor plânge din nou alături de toate clopotele Timişoarei, tristul moment. În clipele despărţirii vremelnice, permiteţi-mi să Vă transmit cele mai sincere gânduri de condoleanţe, asigurându-Vă de rugăciunile noastre ridicate către Tronul Creatorului, Tatălui nostru ceresc, pentru sufletul Ierarhului Nicolae, fiu al Banatului care, ca un venerabil luptător pentru cauza ecumenică şi pentru tradiţia bunei înţelegeri interconfesionale şi interetnice bănăţene, ne-a fost mereu alături şi nouă, credincioşilor şi ierarhilor romano-catolici din Banat, atât în vremuri de restrişte, cât şi în vremuri de pace.

Bunul Dumnezeu să îl facă părtaş de odihnă fără de sfârşit şi să îl aşeze cu drepţii în lăcaşurile Sale!

Memoria eius sit benedicta! Requiescat in pace!
Timişoara, la 29 septembrie 2014

+ Martin Roos
Episcop de Timişoara


Comunitatea Evreilor din Timişoara

Către Mitropolia Banatului,

Comunitatea evreilor Timişoara regretă profund plecarea dintre noi a IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitului Banatului, personalitate remarcabilă a vieţii religioase şi culturale a Timişoarei. A fost un prieten excepţional, o inimă caldă şi apropiată, care a pus, în compania regretatului Prim Rabim, Ernest Neumann, piatra de temelie a prieteniei interconfesionale din acest oraş.

Îi vom păstra mereu amintirea privirii pline de înţelepciune, cuvintelor purtătoare de mesaje universale, faptelor aflate în beneficiul celor în nevoie de sprijin şi alinare.

Sincere condoleanţe! Să-i fie memoria binecuvântată!

Dr. Luciana Friedmann,

Preşedinte Comunitate Evreilor Timişoara


 Mesajul Casei regale a României

Palatul Elisabeta, 29 septembrie

Am aflat cu adâncă tristeţe veste trecerii la cele veşnice a Mitropolitului Nicolae al Banatului. Rareori ne-a fost dat să ne simţim mai aproape de Dumnezeu şi în pace sufletească decât în prezenţa sa.

A păstorit marea comunitate bănăţeană mai bine de cinci decenii, rămânând fidel locului şi oamenilor, dar mai ales propriilor principii şi simţăminte. Mitropolitul Nicolae a avut curaj şi demnitate, în momentele grele ale lungii sale vieţi. El s-a lăsat condus de virtuţiile libertăţii, demnităţii şi iubirii în fiecare dintre înfăptuirile sale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Regele Mihai


ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

CĂTRE MITROPOLIA BANATULUI ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI

PREASFINŢITULUI EPISCOP-VICAR PAISIE LUGOJANUL

TIMIŞOARA 29.09.2014

Cu profundă tristeţe, colectivul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş aduce un pios omagiu celui care a fost Înaltpreasfinţitul Nicolae CORNEANU, Mitropolit al Banatului, om de aleasă omenie şi probitate morală, a cărui dispariţie va lăsa un gol în comunitatea creştină bănăţeană, dar şi în societatea civilă românească.

SINCERE CONDOLEANŢE !

Cu deosebit respect,

Inspector şef,

Maior inginer Lucian Vasile Mihoc


CĂTRE ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI,
PREASFINŢITULUI EPISCOP-VICAR PAISIE LUGOJANUL

Vestea mutării la Domnul a Arhipăstorului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit dr. Nicolae Corneanu, ne-a umplut sufletele de tristeţe, întrucât ne despărţim vremelnic de o mare personalitate a spiritualităţii şi culturii noastre ortodoxe, de cel care mai bine de jumătate de secol, cu cinste, cu simţ de responsabilitate şi cu dragoste faţă de cei încredinţaţi spre păstorire, a vegheat la mântuirea credincioşilor bănăţeni.
Personal, în numele militarilor Brigăzii 18 Infanterie „Banat” din Timişoara, adresez sincere condoleanţe tuturor celor care i-au fost apropiaţi Înaltpreasfinţiei Sale.

DUMNEZEU SĂ-I FACĂ VEŞNICĂ POMENIRE !

Cu profund regret,
COMANDANTUL BRIGĂZII 18 INFANTERIE ,,BANAT”
Colonel Cristian DINULICĂ


Către Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei
Ierarhul, preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, cu profundă durere, sunt alături de întregul cler şi popor al Arhiepiscopiei Timişoarei ca şi al Mitropoliei Banatului, la momentul adormirii întru Domnul, în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, a vrednicului de pomenire mitropolit dr. Nicolae Corneanu. Arădenii nu vor uita că l-au avut odinioară episcopul lor mult preţuit, de care au rămas legaţi pentru totdeauna, şi după ce a trecut la vrednicia mai înaltă, iar în vacanţele episcopale, trei la număr, a fost purtător de grijă, cu multă înţelepciune a tuturor treburilor bisericeşti.
Paraclisul Catedralei arhiepiscopale din Arad, pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, va aduce aminte tuturor celor ce se vor ruga şi închina aici, de cel care a fost ce i-a purtat numele acestui mare părinte al Bisericii, după însuşirile căruia s-a călăuzit.
Hărăzit de Dumnezeu cu o prodigioasă arhipăstorire, mai bine de jumătate de veac, înaltul Ierarh s-a înscris cu cinste în istoria Bisericii noastre, ca de altfel în sufletele tuturor păstoriţilor săi, ca şi a celor apropiaţi sau care l-au cunoscut şi ascultat cu dragoste fiască. Lucrarea sa duhovnicească, împletită cu cea culturală şi gospodărească, a împlinit-o cu toată conştiinciozitatea, spre slava lui Dumnezeu, propăşirea ţării şi continua înălţare a credincioşilor.
La acest ceas de rugăciune către Cel ce stăpâneşte peste cei vii şi peste cei adormiţi, implorăm ca numele măreţ al celui pomenit să fie înscris în cartea vieţii, spre amintirea veşnică şi răsplătirea ostenelilor sale cu odihna întru lumina cea cerească.
Dumnezeu să-l ierte, făcându-i parte cu cei aleşi ai Săi!
† TIMOTEI
ARHIEPISCOPUL ARADULUI


Preasfinţiei Sale Preasfinţitului Părinte Episcop Vicar Paisie Lugojanul şi Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei

Cu întristare sufletească am aflat de trecerea la cele veşnice, în sânurile Părintelui Ceresc, în seara zilei de 28 septembrie 2014, a venerabilului arhiereu al lui Hristos şi bun păstor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae al Banatului. Arhiepiscopia Timisoarei împreună cu întreaga Mitropolie a Banatului, au pierdut un părinte duhovnicesc care i-a călăuzit de peste o jumătate de veac cu dragoste şi blândeţe biblică, dar au agonisit în ceruri un rugător neîncetat către tronul Preasfintei Treimi, aşa cum a mijlocit în rugăciune şi aici pe pământ pentru clerul şi poporul pe care l-a iubit. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae al Banatului a fost un apropiat de suflet al episcopiei noastre fiind un bun şi înţelept mijlocitor prin vorbă şi duh, având înţelepciunea părintească să asculte şi să sfătuiască în duhul păcii în situaţii când istoria s-a arătat potrivnică. Am avut marea cinste să ne fie oaspete la centrul eparhial, Vatra Românească, în 1984, iar apoi am răspuns cu bucrie în 1994 şi 1995 invitaţiei de a vizita Timişoara unde ne-a găzduit cu dragoste părintească. Acum, la ceas de întristare şi doliu pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, la trecerea la cele veşnice a blândului Mitropolit Nicolae al Banatului, împreună cu clerul şi credincioşii Episcopiei Ortodoxe Române din America, ne amintim cu pioşenie de exemplul vieţii sale în slujba Bisericii şi înălţăm rugăciuni de pomenire către Hristos Domnul nostru, Cel ce a înviat din morti, să îl aşeze în corturile celor drepţi.

Veşnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

NATHANIEL Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române din America


MITROPOLIA ARDEALULUI

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba luliei

Preasfinţite Părinte Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Vestea încetării din viaţă a Înaltpreasfinţului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae ne-a întristat inima, dar, totuşi, nu suntem „ca cei care nu au nădejde” (cf. I Tes. 4, 13), ştiind că moartea este uşă spre eternitate. Adresându-Vă sincere condoleanţe Preasfinţiei Voastre, clerului şi poporului dreptcredincios din Arhiepiscopia Timişoarei, Îl rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să aşeze sufletul celui adormit în ceata drepţilor.

Cu frăţească dragoste în Hristos, Domnul nostru,

IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei


Preasfinţia Voastră,

Onorat Consiliu eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei,
Prin trecerea la cele veşnice a Părintelui nostru mitropolit Nicolae Corneanu, Mitropolia Banatului a suferit o grea pierdere. Născut în cetatea Caransebeşului şi format în duhul de rugăciune al Banatului de Munte, vrednicul Întâistătător al Bisericii lui Hristos a fost un model de slujire liturgică şi teologică pentru mulţi clerici, ierarhi şi preoţi.
În Episcopia Caransebeşului a fost întotdeauna considerat un adevărat părinte şi arhipăstor, înveşnicindu-şi numele prin bisericile pe care le-a târnosit vreme de 32 de ani (1962-1994) – cât a fost răspunzător de destinele spirituale ale preoților şi credincioşilor de aici –, prin harul sfânt al hirotoniei transmis păstorilor din comunităţile bănăţene, dar mai ales prin actul de reparaţie istorică ce s-a făcut în Biserica Ortodoxă Română prin reîntemeierea scaunului episcopal al Caransebeşului, în anul 1994.
Părintele nostru Nicolae a fost şi va rămâne în memoria noastră un îndrumător sufletesc, un mitropolit cărturar şi un luptător pentru credinţa în Dumnezeu. Plecarea sa din această viaţă a îndoliat toţi slujitorii sfintelor altare şi credincioşii Eparhiei Caransebeșului, care s-au alăturat în rugăciune cu cei ce-l pomenesc spre veşnică odihnă. Clopotele bisericilor freamătă şi ele în rugăciune şi ne amintesc de viaţa pământească şi de frumoasele realizări pe care le-a lăsat moştenire Bisericii şi Neamului mitropolitul Nicolae Corneanu. Suntem încredinţaţi că prin iubirea lui Hristos, sufletul său va ajunge în veşnicia cea nestricăcioasă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace pe robul Său, Părintele nostru Nicolae, mitropolitul!

† Lucian,
Episcopul Caransebeşului


Prea Onoratului Consiliu Eparhial

al Sfintei Arhiepiscopii a Timişoarei,

 

Cu profundă durere sufletească am aflat vestea trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. În aceste clipe cernite de durere, Ierarhul, slujitorii sfintelor altare, vieţuitorii aşezămintelor monahale şi întregul popor dreptmăritor din Bihor îşi împreunează rugăciunile sfinte cu toţi fiii sufleteşti ai Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae.

Personalitate emblematică a Bisericii din Banat şi a neamului românesc de dincoace de munţi, vrednicul de pomenire Părinte Mitropolit Nicolae va rămâne în istoria bisericească a românilor sub chipul blând al Ierarhului luminat şi înţelept, a cărui memorie binecuvântată va dăinui ca o candelă aprinsă la icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ca o lumânare nestinsă la racla Ocrotitorului Banatului, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş.

Veşnică să fie pomenirea lui din neam în neam!

 

† Sofronie

Episcopul Oradiei


Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

Preasfinţia Voastră, Cu întristare am aflat de trecerea la cele veşnice a părintelui şi fratelui nostru împreună slujitor Nicolae Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. Unind condoleanţele noastre la doliul clerului şi credincioşilor din Mitropolia Banatului, Îl rugăm pe Domnul iubirii nemărginite să dăruiască robului Său Arhiereul Nicolae, iertare, pace şi veşnică odihnă în împărăţia Sa. Nutrim nădejdea că, prin îndelunga sa slujire a Bisericii lui Hristos, prin multele daruri duhovniceşti şi sfinţitoare pe care multora le-a împărtăşit, Arhiereul Nicolae cel făcător de bine în viaţa sa pământească şi mărturisitor al Domnului celui Înviat va primi cereasca răsplată. Împreună cu toţi membrii clerului şi cu credincioşii din eparhia noastră, Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul robului Său Arhiereul Nicolae în lumina cea neînserată a împărăţiei Sale, unde drepţii ca luminătorii strălucesc, şi să mângâie pe toţi cei care sunt intristaţi de plecarea sa dintre noi.

Veşnica lui pomenire, din neam în neam!

 

Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 


Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Părinte Episcop-Vicar,

Am aflat cu tristeţe vestea plecării dintre noi, după o lungă şi grea suferinţă, a celui ce a fost Înaltpreasfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Moartea Mitropolitului Nicolae Corneanu este o mare pierdere nu doar pentru Biserica Ortodoxă Română, ci pentru întreaga Biserică a lui Cristos. De mai bine de douăzeci de ani de când sunt Episcop la Lugoj, am colaborat cu IPS Nicolae în mod excepţional, ca doi fraţi. Îndată după Revoluţia din 1989 ne-a restituit imediat catedrala greco-catolică din Lugoj şi apoi rând pe rând toate bisericile şi casele parohiale ce aparţineau de teritoriul canonic al Arhiepiscopiei de Timişoara; de asemenea ne-a restituit biblioteca şi arhiva, care ne-au fost confiscate în anul 1948. La toate evenimentele mai importante care au avut loc în cadrul celor două Biserici, participarea celor doi ierarhi era reciprocă. A fost promotorul ecumenismului modern în partea de vest a României şi nu numai. Privea unitatea Bisericii de mâine într-un mod profetic. Era cunoscut în toată lumea pentru viaţa şi activitatea Sa ca un om al lui Dumnezeu. Plini de recunoştinţă pentru tot binele pe care 1-a făcut Bisericii noastre şi în mod particular Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Lugoj, Ierarhul, clerul, persoanele consacrate şi credincioşii acestei Eparhii roagă pe Cel ce a înviat din morţi, Cristos, adevăratul Dumnezeul nostru, să dea odihnă veşnică adormitului serv al lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae.

Sincere condoleanţe Mitropoliei Banatului şi familiei îndoliate !

În veci pomenirea lui !

Alexandru Mesian

Episcop de Lugoj

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj


Prea Sfinţiei Sale Paisie Lugojanul episcop vicar

Preasfinţia Voastră,

Cu mare tristeţe am primit vestea trecerii din această lumc a Înaltpreasfinţitului Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. În aceste momente grele pentru Arhiepiscopia Timişoarei, dar şi pentru toţi cei care l-au îndrăgit şi respectat pe marele ierarh al Banatului, poate să ne fie spre mângâiere gândul şi credinţa, că cel trecut din această lume s-a întors la Tatăl Ceresc, după o viaţa petrecută într-o slujire devotată, aflându-se timp îndelungat în fruntea poporului lui Dumnezeu şi călăuzindu-i cu multă înţelepciune.
Sunt recunoscător Bunului Dumnezeu pentru multele daruri de care am avut parte prin Înaltpreasfinţia Sa, Mitropolitul Nicolae, pentru toate momentele de frăţietate, pentru căldura sufletească cu care ne-a întâmpinat deseori, pentru atâtea gesturi de încurajare şi pentru credinţa pe care am putut-o mărturisi împreună.
Rog pe Preasfinţia Voastră să transmiteţi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei de Timişoara, Onoratului Cler şi tuturor persoanelor consacrate din Centrul Eparhial gândurile mele de regret şi condoleanţele mele.
Ne rugăm Bunului Durnnezeu pentru odihna veşnică a slujitorului statornic, pentru ca să primească în ceruri răsplata drepţilor şi lumina fără de sfârşit.
Odihnă veşnica dă-o lui Doamne.
Şi lumina cea fără de sfârşit să-i strălucească!

Oradea, la 29 septembrie 2014

Bocskei Laszlo,
Episcop de Oradea


Preafericirea Voastră,

Preasfinţia Voastră Părinte Paisie,

La vestea trecerii la Domnul a celui care a fost Înaltpreasfinţitul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, m-am oprit un moment şi am recitat cu sufletul cernit rugăciunea „Dumnezeul sufletelor …” pentru ca „Tatăl nostru cel din ceruri” să-l primească în „împărăţia Sa” pe marele defunct. În acelaşi timp m-am rugat ca Domnul să-i ierte toate păcatele, să-i facă parte cu drepţii şi să-l odihnească în pace. Mare om Înaltpreasfinţitul: Prelat distins, cărturar de marcă, om printre oameni! L-am cunoscut şi l-am apreciat pentru bunătatea şi credinţa pe care le mărturisea, pentru seninătatea, smerenia şi spiritualitatea pe care le emana, pentru umilinţa şi iubirea pe care le trăia şi le dăruia lumii în cotidianul vieţii. Astăzi este dincolo de zări, în „Casa Tatălui”, cu drepţii printre sfinţi şi, de acolo ne însoţeşte pe toţi oamenii de bună-credinţă cu rugăciunea şi cu iubirea sa. Şi noi, cei care 1-am cunoscut îl purtăm în gândurile noastre cele mai sfinte şi în rugăciunile noastre.

Vă rog să primiţi sincere condoleanţe din partea mea şi a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea!

Dumnezeu să-I odihnească cu drepţii!

Virgil Bercea Episcop


Înaltpreasfinţia Sa
Mitropolitul Banatului Dr. Nicolae Corneanu,
Membru de onoare al Academiei Române

Născut la Caransebeş, într-o familie de preoţi (tatăl a fost preot la Biserica „Sfântul Ioan” din localit6ate, iar unchiul secretar al episcopului Miron Cristea, devenit ulterior Patriarhul României) la data de 21 noiembrie 1923, tânărul Nicolae Corneanu urmează şcoala primară, gimnaziul şi Liceul Traian Doda în Caransebeş. În perioada 1942-1946 frecventează, în paralel, cursurile Facultăţii de Teologie şi ale Facultăţii de Litere şi Filosofie ale Universităţii din Bucureşti. După absolvire, se înscrie la doctorat avându-l conducător ştiinţific pe eminentul profesor teolog Ioan Coman, iar la 30 iunie 1949 susţine teza de doctorat cu tema „Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creştin pe Valea Nilului”, conferindu-i-se titlul ştiinţific de Doctor în teologie.
După terminarea studiilor universitare şi doctorale şi până acum, la trecerea la cele veşnice, dr. Nicolae Comeanu îşi împarte viaţa şi opera între Biserica Ortodoxă – păstorind credincioşii săi, şcoala teologică ortodoxă, fiind, pe rând, profesor la Seminarul teologic din Caransebeş şi la Facultatea de Teologie din Sibiu, activitatea ştiinţifică, academică, prin publicarea a numeroase cărţi, studii, articole cuvântări – şi activitatea de om al cetăţii, spirit ilustru trăitor contemporan al vieţii frământate, căutător şi promotor al echlibrului interconfesional şi interetnic timişorean, bănăţean şi românesc, exemplu de înţelegere a concordiei interreligioase pentru mulţi înalţii ierarhi ortodocşi români şi nu numai. În anul 1960 este hirotonoit preot de către PF Patriarh Teoctist, în acel timp episcop-vicar patriarhal, iar la 15 decembrie în acelaşi an, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Se călugăreşte la Mănăstirea Cernica din apropierea Bucureştiului, la 12 ianuarie 1961, păstrând numele de Nicolae, iar la data de 15 ianuarie 1961, este hirotonit arhiereu în biserica „Sfântul Spiridon cel Nou” din Bucureşti de către patriarhul Justinian, instalarea în funcţia de episcop al Aradului având loc la 22 ianuarie al aceluiaşi în catedrala episcopală din Arad. La 17 februarie 1962, Co1egiul Electoral al Patriarhiei Române, îl alege Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului. Intronizarea s-a făcut duminică, 4 martie 1962, în catedrala mitropolitană din Timişoara de către patriarhul Justinian Marina şi alţi membri ai Sfântului Sinod, în prezenţa muItor preoţi şi credincioşi din Banat. În cuvântarea rostită cu acest prilej, IPS Mitropolit Nicolae spunea: „…În clipele acestea solemne fac juruinţă în faţa Lui Dumnezeu şi a voastră de a nu precupeţi nimic pentru împlinirea tuturor îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, îndrumător şi conducător al turmei duhovniceşti ce mi s-a dat spre păstoriae, aşa încât să pot spune mereu, ca altădată Cel căruia ne închinăm: „pe cei ce mi i-a dat….astfel i-am păzit că n-a pierit nici unul dintre ei (Ioan 17,12)”. Urmare a neobositelor preocupări cărturăreşti, este ales în anul 1992 membru de onoare al Academiei Române. Ca membru de onoare al Academiei Române are o prodigioasă activitate academică în cadrul Filialei Tirnişoara a Academiei Române. Prezenţa Domniei Sale în Acadernia Română, ţinuta ştiinţifică remarcabi1ă, puntea trainică între ştiinţă şi religie, a fost resimţită în permanenţă la toate manifestările ştiinţifice prilejuite de Zilele Academice Timişorene sau cu alte ocazii, Dr. Nicolae Corneanu expunând lucrări remarcabile. I-a fost acordat titlul de Doctor honoris causa de către Institutul de Teologie Protestant din Cluj (1978), Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (2003), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara (2003), Universitatea de Vest din Timişoara (2003). Este cetăţean de onoare al Timişoarei.

Azi, 29 septembrie 2014, Înaltpreasfinţia Sa a trecut la cele veşnice.

Dumnezeu să-l ia în grija Sa!

Academia Română — Timişoara


Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara îşi exprimă profundul regret pentru trecerea în lumea celor drepţi a Înaltpreasfinţiei Sale dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, personalitate care, de aproape o jumătate de veac a vegheat, cu înţelepciune şi răbdare asupra sufletelor credincioşilor bănăţeni. Viziunea sa a făcut posibilă înfiinţarea şi dezvoltarea şcolii teologice timişorene, un pol important de educaţie şi cultură spirituală în mijlocul lumii academice din vestul ţării.

 

Un pios omagiu din partea: Conf. dr. Dana Perce, Decan; Conf. dr. Codruţa Goşa, Prodecan; Conf. dr.Valy Ceia, Prodecan; Lect.dr. Dumitru Tucan, Prodecan.


 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş

29 septembrie 2014

Cu profundă durere creştinească am aflat despre trecerea la ce veşnice a Înaltpreasfinţitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului ca urmare a unei boli îndelungate.
A fost un înţelept păstor de suflete care a slujit spre binele şi folosul păstoriţilor săi, un om excepţional, care va rămâne mereu în conştiinţa noastră, a tuturor.
În aceste momente grele transmitem sincere condoleanţe tuturor celor care i-au aparţinut Mitropoliei Banatului şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să dăruiască sufletului robului său pace şi odihnă veşnică.

Florica Chiriţă
Director General


Parlamentul României
Grupul Ecumenic de Rugăciune
Camera Deputaţilor

30 septembrie 2014
Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

Preasfinţia Voastră,

Membrii Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României au primit cu profundă durere vestea trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.
În acest ceas de doliu pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru toţi credincioşii pe care Înaltpreasfinţitul Nicolae i-a păstorit mai bine de jumătate de secol, rămâne veşnic în amintirea noastră, ca o mângâiere luminoasă a înaltului ierarh, care a ostenit fără preget în slujba oamenilor şi a lui Dumnezeu.
Întristaţi, suntem alături de Preasfinţia Voastră şi de toţi enoriaşii din cuprinsul Mitropoliei Banatului, la acest moment de grea încercare, când cel ce ne-a păstorit cu vrednicie şi iubire este condus pe ultimul drum.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Preşedinte executiv
Prof. univ. dr. ing. Petru Andea


Fundaţia Forum – o lume pentru mâine

Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei

Fundaţia Fundaţia Forum – o lume pentru mâine are onoarea să adreseze salutul său Arhiepiscopiei Timişoarei şi Mitropoliei Banatului, împreună cu cele mai bune gânduri şi urări pentru membrii Consiliului Eparhial şi distinşii colaboratori.
Totodată, adresăm sincere condoleanţe poporului credincios şi c1erului Arhiepiscopiei Timişoarei şi Mitropoliei Banatului la mutarea din această viaţă a Înaltpreasfinţitului Dr. Nicolae Corneanu, iubit Ierarh şi Eminent Dascăl al Bisericii Ortodoxe Române.
De o blândeţe şi de o delicateţe extraordinară, Înaltpreasfinţitul Dr. Nicolae Corneanu a oferit ospitalitate, ajutor şi sfat bun tuturor celor pe care i-a întâlnit pe drumul acestei vieţi, fiind pildă de aleasă slujire şi iubire creştină. Acum, când călătoria noastră împreună cu Înaltpreasfinţitul Dr. Nicolae Corneanu s-a săvârşit, ne luăm rămas bun de la Părintele nostru sufletesc şi îl rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să aşeze sufletul său în ceata drepţilor şi să îi dăruiască cununa dreptăţii şi fericirea cerească!
Domnul Dumnezeu să il ierte şi să il odihnească în pace! Veşnica lui pomenire!

Ene Şt. Mihai, Preşedintele Fundaţiei


CIVIC ART CvM

Cu profundă tristeţe îndreptăm către îndoliata Arhiepiscopie a Timişoarei, sincera noastră compasiune pentru trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, personalitate marcantă a ortodoxiei şi culturii naţionale.

Dumnezeu să-1 odihnească în pace!

Colectivul artistic al Companiei de Teatru „Civic Art” Bucureşti


Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României”

Mitropoliei Banatului,
Sincere condoleanţe,

Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României” îşi exprimă compasiunea faţă de pierderea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit, Dr. Nicolae Corneanu, un om cu o inimă sensibilă faţă de cei aflaţi în nevoie şi un susţinător al proiectelor Asociaţiei Isus Speranţa României. Ne amintim de participarea domniei sale la evenimentele asociaţiei, Paştile şi Crăciunul Orfanilor, precum şi la evenimentul spiritual de pe Bega, Marşul Învierii, organizat anual de peste 20 de ani, în cea de-a doua zi a Praznicului Învierii, aducându-i împreună pe toţi creştinii ca să proclame Învierea Domnului Isus Cristos. Apreciem de asemenea, relaţia de credinţă a IPS Nicolae cu fondatorul Asociaţiei lsus Speranţa României, regretatul pastor, Petru Dugulescu.

Cu speranţa revederii pe plaiurile Cerului,

Preşedinte, Dugulescu Ligia Iunia

Director executiv, Pastor, Timiş Laurenţiu Grigore


S.N. Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara S.A

Scrisoare de condoleante

Conducerea Aeroportului International Timişoara a aflat cu regret trecerea la cele veşnice a celui care a călăuzit Biserica Ortodoxă din Banat, vreme de 52 de ani, I.P.S. Dr. Nicolae Corneanu.

Dumnezeu să-l odihnească în pacel

Iulian Daniel Idolu,
Director General
Aeroportul Internaţional Timişoara


S.C Romfilatelia S.A
Către Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei

Am aflat cu tristeţe şi durere în suflet trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, dispariţie care ne îndoliază pe toţi credincioşii.
În aceste momente grele toate gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către odihna sufletului său şi iertatea tuturor păcatelor.
Fie ca Bunul Dumnezeu să dăruiască mângâiere şi întărire sufletească tuturor celor care l-au iubit şi preţuit pe Înaltpreasfinţia Sa.

Dumnezeu să îl odihnească şi casa cerească să aducă alinare sufletului său!
Cristina Popescu
Director General


Comments are closed.