Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului împlineşte 50 de ani de arhierie

Sâmbătă 15 ianuarie 2011, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Nicolae Corneanu, arhiepiscopul Timişoarei şi mitropolitul Banatului împlineşte 50 de ani de arhierie, fiind astfel cel mai vechi arhiereu în funcţie din cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În toamna anului 1960 Episcopia Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului devenea vacantă prin trecerea la cele veşnice a blândului episcop Andrei Magieru. Prin urmare, întrunindu-se la Patriarhia din Bucureşti, Colegiul electoral bisericesc îl alege în ziua de 15 decembrie pe P.C. Părinte prof. dr. Nicolae Corneanu, de la Institutul teologic din Sibiu în această înaltă demnitate. În zilele ce au urmat acestei alegeri, prin purtarea de grijă a patriarhului Justinian Marina, s-a săvârşit la mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti, tunderea în monahism a nou alesului episcop, acesta păstrând la călugărie numele mirean de Nicolae. Apoi a avut loc înălţarea sa la rangul de arhimandrit.

La 15 ianuarie 1961 în biserica „Sfântul Spiridon Nou” – paraclis patriarhal din Capitală a avut loc hirotonia întru arhiereu a P.Cuv. Arhim. Dr. Nicolae Corneanu, alesul episcop al Eparhiei Aradului. Hirotonia s-a săvârşit în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de patriarhul Justinian Marina, episcopii-vicari Teoctist Botoşeneanul – viitorul patriarh şi Antim Târgovişteanul – viitorul arhiepiscop al Tomisului şi Dunării de Jos. Au fost de faţă reprezentanţi ai autorităţilor de stat, clerici din Administraţia Patriarhală, profesori de la Institutul teologic – între care renumitul patrolog pr. I.G. Coman, mentorul tânărului arhiereu – de la Seminarul teologic din Capitală, studenţi şi elevi, numeroşi credincioşi şi credincioase, mulţi veniţi chiar din părţile Aradului. La finele Sfintei Liturghii, noul arhiereu a rostit o cuvântare, în care printre altele arăta că: „Arhieria este sfântă şi sfânt trebuie să fie şi cel ce o poartă. În atâtea rânduri însă omenescul covârşeşte sfinţenia. Ci noi, să nu ne poticnim văzând aceasta. Să băgăm de seamă că vremurilor de acum li se cuvin slujitori devotaţi, întru totul curaţi şi însufleţiţi de cele mai nobile gânduri şi simţăminte. Pe lângă harul care îi sfinţeşte şi îi întăreşte spre tot lucrul cel bun, preoţii, îndeosebi episcopii au trebuinţă şi de sprijinul credincioşilor din rândul cărora au ieşit şi peste care au fost puşi. Eu, cel peste care astăzi s-a invocat harul Prea Sfântului Duh, Îl preamăresc pe Dumnezeu, vistierul tuturor bunătăţilor, şi-L rog să nu mă lipsească nicicând de cercetarea Sa, dar în acelaşi timp mă îndrept şi spre voi, dreptmăritorilor creştini, cei pe care voi avea să-i păstoresc, cerându-vă să mă însoţiţi cu rugile voastre, cu gândurile voastre bune şi de asemenea cu cuvântul şi cu fapta bună. Mântuitorul însuşi a fost doborât de povara crucii, aşa încât a trebuit să vină Simon Cirineul să-L ajute. Arhieria este şi ea o grea răspundere. Să ne pătrundem de înţelesul ei bogat şi să urcăm împreună treptele sfinţeniei. Dea Domnul ca cele ce s-au săvârşit să fie spre folosul nostru duhovnicesc şi spre mărirea Sfintei noastre Biserici!”.

În ziua de 19 ianuarie a avut loc în sala sinodală din palatul patriarhal ceremonia de investitură a noului episcop al Eparhiei Aradului, Preasfinţitul dr. Nicolae Corneanu. În prezenţa patriarhului de atunci Justinian Marina şi al multor membri ai Sfântului Sinod, cu participarea clericilor din Administraţia Patriarhală şi din Arhiepiscopia Bucureştilor, a cadrelor didactice de la institutele de învăţământ teologic din Capitală, s-a dat citire decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române de recunoaştere în funcţia de episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului a arhiereului dr. Nicolae Corneanu. După acest moment, patriarhul Justinian i-a înmânat cârja de arhipăstor, rostind cuvintele: „Primeşte cârja acesta ca să păstoreşti turma lui Hristos cea încredinţată ţie. Celor ascultători să le fie prin tine, toiag de reazim şi întărire, iar celor nestatornici, să le fie toiag de cercetare şi de îndreptare”. A urmat cuvântul Întâistătătorului Bisericii noastre, de felicitare şi încurajare, căruia i-a răspuns emoţionat tânărul episcop dr. Nicolae Corneanu, spunând printre altele: „Dobândind legiuitele împuterniciri voi purcede ca mâine, cu voia lui Dumnezeu, să-mi încep arhipăstorirea de pe scaunul istoricei episcopii a Aradului. Rog pe Bunul Dumnezeu să-mi ajute a le fi tuturor frate şi părinte”.

Întronizarea ca episcop al Aradului a avut loc Duminică 22 ianuarie, în vechea catedrală episcopală din Arad, în prezenţa multor ierarhi, clerici şi credincioşi. După Sfânta Liturghie s-a dat citire gramatei de întronizare semnată de mitropolitul de atunci al Banatului, dr. Vasile Lazarescu, el însuşi de faţă la acest moment solemn. Episcopul dr. Nicolae Corneanu va păstori puţină vreme la Arad, pentru că în anul 1962 era deja ales ca arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi mitropolit al Banatului, păstorind până în ziua de astăzi. Întronizarea s-a făcut în catedrala mitropolitană din Timişoara, Duminică 4 martie 1962, de către acelaşi menţionat patriarh Justinian Marina.

Bunul Dumnezeu să-i dăruiască Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului mulţi ani de viaţă cu bogate roade în folosul Sfintei noastre Biserici!

Leave a Reply