Organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ PROGRAMUL DE STUDII: RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

1. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat la UVT se organizează în conformitate cu: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; HG 966/2009 şi Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.

2. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în teologie:
• cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii 1/2011), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);
• cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar cu acelaşi conţinut ca şi al cetăţenilor români (echivalările actelor de studii vor fi efectuate de ministerul de resort);
• cetăţenii străini de etnie română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de M.E.N. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;
• cetăţenii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor candida în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă, iar cetăţenii Republicii Moldova absolvenţi ai unor universităţi din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2013-2014;
• cetăţenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii in România eliberată de M.E.N.

3. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face în conformitate cu metodologia elaborată de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
Cifra de şcolarizare propusă pe domeniile de studiu şi repartizarea ulterioară a locurilor se face în mod egal la programele masterale care se vor organiza – condiţia de funcţionare este ca fiecare program să aibă minimum 20 de studenţi înscrişi în anul I.
Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de admitere, calculată în funcţie de schema de admitere propusă:
RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE: dosar 90% + interviu 10%
Evaluarea dosarului constă în verificarea includerii tuturor documentelor necesare şi în acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

4. Documente necesare la dosarul candidatului:
o diploma de bacalaureat (original);
o diploma de licenţă (original) sau adeverinţa licenţă (original) pentru absolvenţii 2014 (media anilor de studiu şi media licenţei);
• foaia matricolă (original);
• certificat de naştere (copie legalizată);
• 2 fotografii;
• adeverinţă medicală — micro ,Wasserman şi psihiatric;
• dosar plic;
• certificat botez;
• recomandare preot paroh;
• binecuvântare arhiereu;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 lei).

5. Categoriile de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere:
o candidaţi care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic;
o angajaţi şi copii ai angajaţilor U.V.T.;
o orfani sau proveniţi din casele de copii.
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

6. Calendarul admiterii:
12 – 19. 09. 2014: înscrierea candidaţilor
19. 09. 201 4: după ora 15,00 interviu
19.09: depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii
19-20.09: confirmare locuri
20.09 – după ora 17: afişarea rezultatelor
Calendarul este flexibil şi poate suferi modificări minimale. Recomandăm consultarea site-ului www.litere.uvt.ro. pentru verificarea eventualelor modificări.

7. Criterii de departajare:
În cadrul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget se vor lua în considerare media examenului de licenţă şi media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu.
Rezultatele examenului de admitere la masterat vor fi afişate la sediul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Decanat, camera 240, precum şi pe pagina de web a facultăţii, www.litere.uvt.ro.

Comments are closed.