Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara

ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
LA SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE PASTORALĂ ŞI TEOLOGIE DIDACTICĂ
19-24 IULIE 2010

1. Documente necesare
Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializările: Teologie Pastorală şi Teologie Didactică, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în 2 exemplare (poate fi descărcată de pe site-ul facultăţii la adresa http://www.litere.uvt.ro/1_acasa/pdf/fisa_inscriere_teologie_didactica_2010.pdf, pentru disciplina TEOLOGIE DIDACTICĂ,
şi la adresa http://www.litere.uvt.ro/1_acasa/pdf/fisa_inscriere_teologie_pastorala_2010.pdf, pentru disciplina TEOLOGIE PASTORALĂ) la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):
• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;
• foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
• certificat de naştere (copie legalizată);
• certificatul de botez;
• recomandarea preotului paroh;
• binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
• scrisoare de intenţie;
• adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor);
• acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
• diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;

acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:
1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;
3) orfani sau proveniţi din casele de copii.
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri aprobată de Decanul facultăţii, însoţite de acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi –, adeverinţă de la casa de copii – pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial –, copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul din părinţi este cadru didactic), cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

2. Calendarul admiterii:
19-24 iulie: înscrierea candidaţilor
26 iulie: Admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale şi interviul vocaţional şi afişarea rezultatelor parţiale pentru admiterea la ciclul de licenţă
27-28 iulie: depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor

Leave a Reply