Calendarul admiterii pentru anul Universitar 2014-2015 specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Admitere Facultatea de Teologie, sesiunea Septembrie 2014

  .

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

* copie după cartea de identitate;

* diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;

* foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

* certificat de naştere (copie legalizată);

* adeverinţă medicală tip (analize de sânge, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor);

* diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;

* acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere: copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi), adeverinţă de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial), copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic;

* scrisoare de intenţie;

* certificatul de botez;

* recomandarea de la preotul paroh;

* acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 pot prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2014, adeverinţa de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.

Candidaţii pot să solicite două opţiuni de înscriere pentru două domenii diferite în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, prin completarea a două fişe de înscriere distincte, depuse într-un singur dosar de admitere. Taxa de 100 de lei care reprezintă înscrierea candidatului acoperă cererile pentru cele două opţiuni.

În urma acestor două cereri, candidaţii se vor regăsi pe două liste de clasificare aferente cererilor, dar taxa de confirmare în valoare de 150 RON va fi achitată (şi locul va fi confirmat) doar la una dintre cele două opţiuni alese, conform dorinţei candidatului/ei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor U.V.T.;

3) sunt orfani sau proveniţi din casele de copii.

 

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

 

TESTUL DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR DE TEOLOGIE DOGMATICĂ

 

 

MODEL

Timp de lucru: aprox. 60 minute.

Alegeti varianta corectă A, B sau C:

1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei

b) un Dumnezeu, în trei Ipostaze

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte

2. Învăţătura despre Sfânta Treime este specifică:

a) iudaismului

b) creştinismului

c) islamismului

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic

b) Sinodul III ecumenic

c) Sinodul IV ecumenic

4. Crearea lumilor văzută şi nevăzută este opera:

a) Demiurgului

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt

c) a îngerilor

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic

b) o materie preexistentă

c) din Natura (Fiinţa) dumnezeiască

6. Antropologia creştin-ortodoxă învaţă că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” şi „asemănare” a lui Dumnezeu;

c) natură iremediabil degenerată

7. Revelaţia este o:

a) ficţiune

b) acţiune divină

c) construct speculativ

8. Temeiurile revelaţiei sunt fundamentate pe:

a) texte biblice

b) lucrări filosofice medievale

c) scrieri contemporane

9. Biblia este o scriere:

a) mitologică

b) socio-umană

c) inspirată

BAREM ŞI NOTARE

Răspunsurile corecte se marchează cu litera: „X”, procedeu care, de altfel, va fi aplicat de către candidaţi la admitere. 1. a) trei Dumnezei
X b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri
c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

â

Comments are closed.