ANUNȚ LICITAȚIE

     Parohia Becicherecu Mic, Protopopiatul Timișoara I, județul Timiș, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă (320 mp), pentru pictori de categoria a II-a.

Citeşte în continuare »
 • 12 Jul 2014
 • 312 vizualizari

Comunicat de presă

Marţi, 15 iulie 2014, orele 9,30, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, Sala Festivă a Centrului eparhial, B-dul C.D. Loga, nr. 7, Timişoara, în cadrul unei campanii de promovare, va avea loc lansarea oficială a proiectului Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!, care va fi derulat de către Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România. La fel ca şi primele două proiecte Alege Şcoala,iniţiate în 2009 şi, respectiv, în 2010, şi finalizate în 2013, de către Patriarhia Română şi World Vision România, proiectul Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest! îşi propune prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune şi măsuri inovative, la nivel multiregional şi menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc, precum şi dezvoltarea unor acţiuni remedial corective, pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.

Principalele activităţi ale proiectului se referă la: formarea specifică a 53 preoţi şi 53 cadre didactice, implicaţi în prevenirea fenomenului abandonului şcolar, în vederea furnizării de programe de prevenţie şi corecţie; elaborarea unui Toolkit educaţional şi dezvolatarea unei platforme educaţionale virtuale; organizarea de activităţi tip Şcoală de Duminică şi Şcoală după şcoală, pentru aproximativ 1.643 copii şi tineri, din mediul rural şi urban şi 1.314 părinţi ai acestora; organizarea a 12 sesiuni de tabere de creaţie şi a unui concurs cu premii – pe teme religioase.

Proiectul Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest! se va desfăşura pe parcursul a 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) şi este cofinanţat din Fondul Social European,prin Programul Operaţional Sectorial Dezoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intevenţie 2.2.

inv

Citeşte în continuare »
 • 10 Jul 2014
 • 341 vizualizari

Comunicat

Urmare apelului Episcopiei Severinului şi Strehaiei de ajutorare a persoanelor afectate de inundaţiile prilejuite de precipitaţiile abundente din perioada aprilie-mai, a acestui an, din judeţul Mehedinţi, Arhiepiscopia Timişoarei a acordat un sprijin material în valoare de 10.000 lei. Potrivit comunicatului Episcopiei Severinului şi Strehaiei,  suma a fost întrebuinţată spre ajutorarea mai multor familii nevoiaşe cu resurse financiare şi materiale de construcţii, precum şi a Mănăstirii Coşuştea Crivelnic, grav afectată în urma inundaţiilor.

Citeşte în continuare »
 • 25 Jun 2014
 • 304 vizualizari

METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2014 – 2015

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII

ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE

SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ

PROGRAMUL DE STUDII: RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 1.       Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat la UVT se organizează în conformitate cu: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; HG 966/2009 și Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale, nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.

2. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în teologie:

 • cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii 1/2011), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);
 • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar cu acelaşi conţinut ca şi al cetăţenilor români (echivalările actelor de studii vor fi efectuate de ministerul de resort);
 • cetăţenii străini de etnie română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de M.E.N. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;
 • cetăţenii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor candida în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă, iar cetăţenii Republicii Moldova absolvenţi ai unor universităţi din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2013-2014;
 • cetăţenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii in România eliberată de M.E.N.

3. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe locuri:

 • finanţate de la bugetul de stat
 • cu taxă

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de masterat.

 

4. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face în conformitate cu metodologia elaborată de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.

Cifra de şcolarizare propusă pe domeniile de studiu şi repartizarea ulterioară a locurilor se face în mod egal la programele masterale care se vor organiza – condiția de funcționare este ca fiecare program să aibă minimum 20 de studenți înscriși în anul I.

Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de admitere, calculată în funcţie de schema de admitere propusă:

RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE: dosar 90% + interviu 10%

Evaluarea dosarului constă în verificarea includerii tuturor documentelor necesare şi în acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

 

5. Documente necesare la dosarul candidatului:

o diploma de bacalaureat (original);

o diploma de licenţă (original) sau adeverinţa licenţă (original) pentru absolvenţii 2014 (media anilor de studiu şi media licenţei);

o foaia matricolă (original);

o certificat de naştere (copie legalizată);

o 2 fotografii;

o adeverinţă medicală — micro ,Wasserman şi psihiatric;

o dosar plic;

o chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 lei).

o certificat botez;

o recomandare preot paroh;

o binecuvântare arhiereu;

6. Categoriile de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere:

o candidați care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic;

o angajaţi şi copii ai angajaţilor U.V.T.;

o orfani sau proveniţi din casele de copii.

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

 

7. Calendarul admiterii:

a) 16-28 iulie 2014

16-23.07: înscriere

24.07.2014: susținerea probelor, unde este cazul și afișarea rezultatelor pentru celelalte

25.07 afișarea rezultatelor preliminare la probele scrise

25-26.07. depunerea și rezolvarea eventualelor contestații

24-26.07: confirmarea locului

28.07. 2014 –afișarea rezultatelor finale

b) 12-20 septembrie 2014

12-18.09: înscriere

18.09. după ora 15,00 susținerea probelor, unde este cazul

19.09: afișarea rezultatelor, depunerea și rezolvarea eventualelor contestații

19-20.09: confirmare locuri

20.09 – după ora 17: afișarea rezultatelor

Calendarul este flexibil și poate suferi modificări minimale. Recomandăm consultarea site-ului www.litere.uvt.ro. pentru verificarea eventualelor modificări.

 

8. Criterii de departajare:

În cadrul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget se vor lua în considerare media examenului de licenţă şi media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu.

Rezultatele examenului de admitere la masterat vor fi afișate la sediul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Decanat, camera 240, precum și pe pagina de web a facultății, www.litere.uvt.ro.

Citeşte în continuare »
 • 11 Jun 2014
 • 783 vizualizari

Calendarul admiterii pentru anul Universitar 2014-2015 specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Admitere Facultatea de Teologie, sesiunea Septembrie 2014

  .

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

* copie după cartea de identitate;

* diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;

* foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

* certificat de naştere (copie legalizată);

* adeverinţă medicală tip (analize de sânge, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor);

* diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;

* acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere: copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi), adeverinţă de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial), copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic;

* scrisoare de intenţie;

* certificatul de botez;

* recomandarea de la preotul paroh;

* acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 pot prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2014, adeverinţa de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.

Candidaţii pot să solicite două opţiuni de înscriere pentru două domenii diferite în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, prin completarea a două fişe de înscriere distincte, depuse într-un singur dosar de admitere. Taxa de 100 de lei care reprezintă înscrierea candidatului acoperă cererile pentru cele două opţiuni.

În urma acestor două cereri, candidaţii se vor regăsi pe două liste de clasificare aferente cererilor, dar taxa de confirmare în valoare de 150 RON va fi achitată (şi locul va fi confirmat) doar la una dintre cele două opţiuni alese, conform dorinţei candidatului/ei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor U.V.T.;

3) sunt orfani sau proveniţi din casele de copii.

 

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

 

TESTUL DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR DE TEOLOGIE DOGMATICĂ

 

 

MODEL

Timp de lucru: aprox. 60 minute.

Alegeti varianta corectă A, B sau C:

1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei

b) un Dumnezeu, în trei Ipostaze

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte

2. Învăţătura despre Sfânta Treime este specifică:

a) iudaismului

b) creştinismului

c) islamismului

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic

b) Sinodul III ecumenic

c) Sinodul IV ecumenic

4. Crearea lumilor văzută şi nevăzută este opera:

a) Demiurgului

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt

c) a îngerilor

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic

b) o materie preexistentă

c) din Natura (Fiinţa) dumnezeiască

6. Antropologia creştin-ortodoxă învaţă că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” şi „asemănare” a lui Dumnezeu;

c) natură iremediabil degenerată

7. Revelaţia este o:

a) ficţiune

b) acţiune divină

c) construct speculativ

8. Temeiurile revelaţiei sunt fundamentate pe:

a) texte biblice

b) lucrări filosofice medievale

c) scrieri contemporane

9. Biblia este o scriere:

a) mitologică

b) socio-umană

c) inspirată

BAREM ŞI NOTARE

Răspunsurile corecte se marchează cu litera: „X”, procedeu care, de altfel, va fi aplicat de către candidaţi la admitere. 1. a) trei Dumnezei
X b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri
c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

â

Citeşte în continuare »
 • 14 May 2014
 • 1,834 vizualizari

Admitere la clasa teologică din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara

Pentru anul şcolar 2014-2015 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie Ortodoxă (filiera vocaţională) din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara.

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;
 2. fişa medicală (original);
 3. fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 4. recomandarea consiliului parohial;
 5. binecuvântarea Chiriarhului locului;
 6. certificat de naştere / CI (copie).

 

Calendatul admiterii:

26-27 mai – înscrierea candidaţilor;

28 mai – desfăşurarea probelor;

2 iunie – afişarea rezultatelor;

3 iunie – afişarea rezultatelor finale.

 

 

Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a. Temele pentru examenul scris sunt:

1.  Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;

2. Crearea lumii;

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;

4. Rugăciunea în viaţa creştinului;

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;

6. Legea cea nouă – Fericirile;

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;

9. Biserica, locaş de închinare:

10. Rabdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 

 

După terminarea studiilor şi promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactica, Istorie, Filosofie, Litere, Arhitectură, Academia de Politie ş.a.)

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2014
 • 1,911 vizualizari

A debutat simpozionul internaţional de teologie de la Mănăstirea Timişeni

DSC_0518

Astăzi, la Mănăstirea Timişeni, din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, au debutat lucrările Simpozionul internaţional de teologie cu tema Sfânta Euharistie şi experienţa pocăinţei în tradiţia ortodoxă“, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie în colaborare cu Mitropolia Banatului.

În deschiderea acestuia, a fost oficiată o slujbă de Te Deum în biserica mare a mănăstirii cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Delegatul Arhiepiscopiei Timişoarei la eveniment, Pr. Zaharia Pereş, consilier cultural eparhial, a transmis participanţilor la simpozion bine binecuvântarea şi mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, precum şi felicitările Preasfinţitului Paisie Lugojanul, episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Scopul general al simpozionului este acela de a explora sensurile şi semnificaţiile teologice ale Sfintei Euharistii în tradiţia ortodoxă, precum şi legătura indisolubilă dintre Sfânta Euharistie şi experienţa duhovnicească a pocăinţei în spiritualitatea creştină.

În cele două zile ale simpozionului, vor susţine lucrări ştiinţifice preoţi profesori de la mai multe centre universitare teologice, atât din ţară, cât şi din străinătate. Dintre acestea amintim pe Pr. Dr. Gheorghios Metallinos de la Şcoala de Teologie a Universităţii din Atena, Pr. Dr. Konstantin Karaisaridis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic, Pr. Prof. Dr. Nicolas Stebbing C.R Colegiul Învierii, Universitatea din Leeds, UK şi Conf. Dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

Simpozionul se adresează studenţilor şi masteranzilor teologi, precum şi tuturor celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele teologice cu privire la sensul şi menirea celor două mari Taine ale Bisericii, Mărturisirea şi Euharistia. Evenimentul se încrie în programul cultural-ştiinţific al Arhiepiscopiei Timişoarei, dedicat Anului Omagial Euharistic.

 DSC_0511 DSC_0514 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0519 DSC_0534  DSC_0559

Citeşte în continuare »
 • 9 May 2014
 • 1,082 vizualizari

Concursul judeţean „Icoana Mea”

Concurs icoane

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului Paisie Lugojanul se va desfăşura sâmbătă, 10 mai a.c., a XI-a ediţie a Concursului judeţean “Icoana Mea”. Această ediţie, găzduită de Şcoala Gimnazială nr. 2 din Timişoara, se derulează, în cadrul proiectului Arhiepiscopiei Timişoarei „Creaţie şi înnoire prin tradiţie”, în parteneriat cu instituţia amintită, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi cu Primăria Municipiului Timişoara.

Tema concursului din acest an este:  Praznicele împărăteşti (Icoane pe sticlă şi lemn).

SCOPUL CONCURSULUI:

 • Cultivarea respectului şi a dragostei faţă de Biserică, cinstirea sfintelor icoane, cunoaşterea valorilor tradiţionale, păstrarea şi transmiterea mai departe a tradiţiei creştine şi a artei populare romaneşti;
 • Stimularea dorinţei de a progresa în studiul tehnicii picturii pe sticlă şi a creativităţii prin realizarea unor creaţii artistice.

OBIECTIVE:

 • dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor prin promovarea valorilor creştine;
 • valorificarea aptitudinilor şi competenţelor artistice ale tinerilor;
 • stimularea creativităţii prin realizarea unor creaţii artistice;
 • dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor;
 • cunoaşterea valorilor tradiţionale şi afirmarea propriei identităţii religioase, culturale şi naţionale.
 • atragerea către acest gen de activitate a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice;
 • realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de elevi.

Criterii de evaluare: creativitate; originalitate; imaginaţie; nivelul însuşirii tehnicii de lucru; unitatea compoziţională; expresivitatea liniei, formei, culorii.

JURIUL, format din profesori de religie şi desen, vor evalua lucrările pe trei categorii de vârstă: cls. I-IV, V-VIII, IX-XII.

Premiile, constând în cărţi, icoane şi diplome, vor fi asigurate prin cofinanţare de la Primăria Timişoarei şi de la Arhiepiscopia Timişoarei.

La acest eveniment s-au înscris 110 elevi (clasele I-XII) din 33 de şcoli.

Citeşte în continuare »
 • 8 May 2014
 • 790 vizualizari

Sfântul Andrei Şaguna în Parohia Timişoara-Iosefin

 Sf.Ier.Andrei Saguna

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu acordul Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, bisericii „ Naşterea Maicii Domnului” a Parohiei Timişoara-Iosefin i se va oferi în dar , la solicitarea preoţilor şi credincioşilor, o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Ceremonia de primire a Sfintelor Moaşte va avea loc sâmbătă, 10 mai 2014, începând cu ora 9:00, când racla va fi aşezată spre închinare în biserica parohială şi va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sărbătoarea primirii Sfintelor Moaşte la parohia Timişoara-Iosefin constituie un prilej de întărire în credinţă şi de sporire a evlaviei credincioşilor timişoreni şi totodată de cunoaştere a vieţii şi nevoinţelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, care a luptat pentru apărarea credinţei strămoşeşti şi luminarea prin cultură a poporului român.

Citeşte în continuare »
 • 7 May 2014
 • 1,551 vizualizari

Simpozion Internaţional de Teologie

symposion_În zilele de 9-10 mai anul curent se va desfăşura Simpozionul internaţional de teologie cu tema “Sfânta Euharistie şi experienţa pocăinţei în tradiţia ortodoxă“, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie în colaborare cu Mitropolia Banatului, la Mănăstirea Timişeni-Şag, din cuprinsul eparhiei.

 Scopul general al simpozionului este acela de-a explora sensurile şi semnificaţiile teologice ale Sfintei Euharistii în tradiţia ortodoxă, precum şi legătura indisolubilă dintre Sfânta Euharistie şi experienţa duhovnicească a pocăinţei în spiritualitatea creştină.

Cu această ocazie, vor susţine lucrări ştiinţifice preoţi profesori de la mai multe centre universitare teologice din ţară şi din străinătate. Simpozionul se adresează studenţilor şi masteranzilor teologi, precum şi tuturor celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele teologice cu privire la sensul şi menirea celor două mari Taine ale Bisericii, Mărturisirea şi Euharistia.

Evenimentul se încrie în programul cultural-ştiinţific al Arhiepiscopiei Timişoarei, dedicat Anului Omagial Euharistic.

PROGRAM/SCHEDULE

Vineri – 9 mai: Mănăstirea Timişeni-Şag (Sala de Conferinţe)/Friday – 9 May: Monastery Timişeni-Şag (Conference Room)

8.00-9.00: Micul dejun/Breakfast

9.00 – 9.30: Rugăciune în Biserica mănăstirii (Te Deum)/Prayer in The Church of the Monastery (Te Deum)

10.00-10.20: Deschiderea festivă/Registration and Solemn Opening. Messages from: ϯPS PAISIE LUGOJEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Conf. Dr. Dana PERCEC, Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie/ϯHis Grace PAISIE LUGOJEANUL, Assistant Bishop to the Archdiocese of Timişoara and PhD Associate Professor Dana PERCEC, Dean of the Faculty of Letters, History and Theology

10.20-10.40: Pr. Prof. Dr. Dumitru MEGHEŞAN, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea), Dimensiunea eshatologică a Sfintei Euharistii/Rev. Fr. Prof. Dumitru MEGHEŞAN PhD, (Faculty of Orthodox Theology “Dr. Vasile Coman” Oradea), The Eschatological Dimension of The Holy Eucharist

10.40-11.00: Pr. Prof. Dr. Nicolas STEBBING C.R., Spovedanie şi Euharistie (Colegiul Învierii, Universitatea din Leeds, UK)/ Rev. Fr. Nicolas STEBBING C.R., PhD (The College of the Ressurection, University of Leeds, UK), Confession and the Eucharist

11.00-11.20: Pr. Prof. Dr. Marius ŢEPELEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Cult şi jertfă în Antichitate. Între Euharistie şi Ambrozie/ Rev. Fr. Prof. Marius ŢEPELEA PhD (Faculty of Orthodox Theology „Dr. Vasile Coman” Oradea), Worship and Sacrifice in Antiquity. Between Eucharist and Ambrose

11.20-11.40: Pr. Prof. Dr. Cristinel IOJA (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad), Prezenţa lui Hristos în Taina Euharistiei şi în Biserică. Consideraţii privind teologia părintelui Dumitru Stăniloae şi a lui Alexander Schmemann/Rev. Fr. Prof., Cristinel IOJA, PhD (Faculty of Orthodox Theology Arad), The Presence of Christ in the Holy Sacrament of the Eucharist and in the Church. Considerations on the Theology of Father Dumitru Stăniloae and Alexander Schmemann

11.40-12.10: Discuţii/Debates

12.10-12.30: Pr. Lect. Dr. Ioan BIZĂU, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca), Synaxa euharistică – icoana Bisericii/Rev. Fr. Lect. Ioan BIZĂU PhD, (Faculty of Orthodox Theology Cluj-Napoca), The Eucharistic Synaxis – The Icon of the Church

12.30-12.50: Pr. Lect. Dr. Nicolae R. STAN, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova, Rânduiala Sfintei Împărtăşanii: aspecte ascetico-mistice/Rev. Fr. Lect. Nicolae R. STAN PhD, (Faculty of Orthodox Theology Craiova), The Typikon of the Holy Eucharist: Mystical and Ascetical Aspects

12.50-13.10: Asist. dr. Ovidiu SFERLEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman”, Oradea), Ce ar trebui să facem de Revelion? O meditaţie despre practica împărtăşirii la marele praznice/Assistant Lecturer, Ovidiu SFERLEA PhD (Faculty of Orthodox Theology “Dr. Vasile Coman” Oradea), What Should We do for the New Year’s eve? A Meditation on the Practice of Communion at the Great Feasts

13.10-13.40: Discuţii/Debates

13.40: Masa de prânz/Lunch Break

15.00-15.20: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Reprezentări denaturate ale Sfintei Euharistii în religiile Antichităţii precreştine/Rev. Fr. Prof. Nicolae MORAR PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Misrepresentations of The Holy Eucharist in the Religions of Pre-Christian Antiquity

15.20-15.40: Pr. Lect. Dr. Nichifor TĂNASE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Reşiţa), Isihasm şi Euharistie în secolul XIV: Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Nicolae Cabasila/Rev. Fr. Lect., Nichifor TĂNASE PhD (Faculty of Orthodox Theology Reşiţa), Hesychasm and Eucharist in the Fourteenth Century: Saint Gregory Palamas and Saint Nicholas Cabasilas

15.40-16.00: Pr. Lect. Dr. Vasile ITINEANŢ (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Permanenţa pocăinţei în experienţa părinţilor filocalici/Rev. Fr. Lect. Vasile ITINEANŢ PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Permanence of Repentance in the Experience of the Eastern Fathers

16.00-16.20: Lect. Dr. Gabriel CIORÎCĂ (Facultatea de Medicină, Timişoara), Mecanismele de acţiune şi farmacologia Sfintei Euharistii: o nouă abordare/Lect. Dr. Gabriel CIORÎCĂ PhD (Faculty of Medicine Timişoara), The Ways of Action and the Pharmacology of The Holy Eucharist: a New Approach

16.20-16.50: Discuţii/Debates

16.50-17.10: Pr. Conf. Dr. Constantin JINGA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Coordonate filologice ale pocăinţei – pentru o dezambiguizare necesară/ Rev. Fr. Constantin JINGA PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Philological Coordinates of the Repentance – a much needed disambiguation

17.10-17.30: Pr. Drd. Ionuţ CONSTANTIN (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul”, Bucureşti), Ethos-ul Tainei Spovedaniei/Rev. Fr. Ionuţ CONSTANTIN, (Faculty of Orthodox Theology “Justinian Patriarch” Bucharest), The Ethos of the Holy Sacrament of Confession

17.30-17.50: Pr. Dr. Marius IOANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Etape psihologice în Taina Mărturisirii/Rev. Fr. Marius IOANA PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Psychological Stages in The Holy Sacrament of Confession

17.50-18.10: Lect. Dr. Daniel LEMENI (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Practica spovedaniei în monahismul timpuriu: un sistem original?/Lect. Daniel LEMENI PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Practice of Confession in the Early Monasticism: an original system?

18.10-18.40: Discuţii/Debates

19.00: Cina/Dinner

 

Sâmbătă – 10 mai: Mănăstirea Timişeni-Şag (Sala de Conferinţe)/Saturday –  10 May: Monastery Timişeni-Şag (Conference Room)

8.00-9.00: Micul dejun/Breakfast

9.00-9.20: Pr. Dr. Gheorghios METALLINOS (Şcoala de Teologie a Universităţii din Atena), Liturghia trupului ecclesiastic/Rev. Fr. Georgios METALLINOS PhD, The Liturgy of Ecclesiastical Body (School of Theology of the University of Athens)

9.20-9.40: Pr. Dr. Konstantin KARAISARIDIS (Facultatea de Teologie, Tesalonic), Pastoraţia dumnezeieştii Liturghii: participarea activă a poporului la Sfânta Liturghie/Rev. Fr. Konstantin KARAISARIDIS PhD (Faculty of Theology Thessaloniki), The Pastoral Care of Holy Liturgy: the active participation of people into The Holy Liturgy

9.40-10.00: Pr. Dr. Radu-Cosmin BOGDAN (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Pocăință și îndumnezeire în creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul și a Sfântului Ioan Damaschin/Rev. Fr. Radu-Cosmin BOGDAN PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Repentance and Deification in the Hymnographical Creation of Saint Andrew of Crete and Saint John Damascene

10.00-10.20: Drd. Alexandru CHITUŢĂ (Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna”, Sibiu), Spovedanie şi Euharistie, tradiţie şi libertate în contemporaneitate, viziunea mitropolitului Antonie Plămădeală/PhD Candidate Alexandru CHITUŢĂ, (Faculty of Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), Confession and Eucharist, Tradition and Freedom in the Contemporary World – the Vision of the Metropolitan Antonie Plămădeală

10.20-10.50: Discuţii/Debates

10.50-11.10: Pr. Drd. Nicolae Cosmin DRUGAN (Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna”, Sibiu), Sfânta Euharistie și experiența pocăinței în tradiția ortodoxă/PhD Candidate Fr. Nicolae Cosmin DRUGAN (Faculty of Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), The Holy Eucharist and the Experience of Repentance in The Orthodox Tradition

11.10-11.30: Drd. Silviu Cristian RAD (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca), Spovedania – deziderat de modelare a conștiinței umane prin intermediul personajelor dostoievskiene (Rodion Raskolnikov și Ivan Karamazov)/Phd. Candidate Silviu Cristian RAD (Faculty of Orthodox Theology Cluj-Napoca), The Confession – a Goal for the Modeling of the Human Consciousness through Dostoevsky’s Characters (Rodion Raskolinkov and Ivan Karamazov)

11.30-11.50: Maria FRENŢIU (Liceul “Traian Grozea”, Reşiţa), Rugăciunile Sfintei Împărtăşiri. Aspecte lingvistice/Maria FRENŢIU (High School “Traian Grozea” Reşiţa), The Prayers of Holy Communion. Linguistical Aspects

11.50-12.10: Pr. Asist. Dr. Adrian D. COVAN (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Conştiinţa euharisticǎ a Bisericii în parcursul ei eshatologic/Rev. Fr. Adrian D. COVAN PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Eucharistical Awareness of The Church and its Eschatological Outlook

12.10-12.30: Pr. Drd. Arhim. Simeon STANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă Timişoara), Devieri pietiste cu privire la Sf. Împărtăşanie/Rev. Fr. Simeon STANA (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Pietist misinterpretations of the Holy Eucharist

12.30-13.00: Discuţii/Debates

13.00: Masa de prânz/Lunch Break

13.00-13.20: Conf. Dr. Adrian LEMENI (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul”, Bucureşti), Sfânta Euharistie – taină a împărtăşirii cu Hristos Cel răstignit şi înviat/Assistant Professor Adrian LEMENI PhD (Faculty of Orthodox Theology “Justinian Patriarch” Bucharest), The Holy Eucharist – a Mystery of Communion with the Crucified and Risen Christ

13.20-13.40: Pr. Lect. Dr. Vasile VLAD (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” Arad), “Pâinea Vieţii” – Izvorul vieţii duhovniceşti/Rev. Fr. Lect. Vasile VLAD PhD (Faculty of Orthodox Theology “Ilarion V. Felea” Arad), “Bread of Life” – The Source of Spiritual Life

13.40-14.00: Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCKZAI (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, Sibiu), Euharistie și Spovedanie în viziunea lui Alexander Schmemann: puncte tari și puncte slabe/Lect. Ciprian Iulian TOROCZKAI PhD (The Faculty of Orthodox Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), The Relationship between the Eucharist and Confession in the writings of Alexander Schmemann: strengths and weaknesses

14.00-14.20: Asist. dr. Nuţu APOSTOLACHE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova), Aspecte dogmatico-mistice în anaforalele lui Iacob de Sarug şi Filoxen de Maboug/Assist. Lect. Nuţu APOSTOLACHE PhD (The Faculty of Orthodox Theology Craiova), Mystical and Dogmatical Aspects in the Jacob of Serugh and Philoxen of Mabbug’ Anaphora

14.20-14.50: Discuţii/Debates

 

SFÂRŞITUL SIMPOZIONULUI/END OF SYMPOSIUM

Acest simpozion a fost organizat de Departamentul de Teologie Ortodoxă al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Arhiepiscopia Timişoarei, şi cu sprijinul generos al Mănăstirii Timişeni-Şag/This International Symposium was organized by The Departament of Orthodox Theology (West University of Timişoara), in partnership with The Archdiocese of Timişoara, and with the generous support of The Monastery Timişeni-Şag

Citeşte în continuare »
 • 7 May 2014
 • 925 vizualizari